«LENIS PLASSAR»

Dagbladet - - SIGNALER - ESPEN GRØNLIE

I ut­gangs­punk­tet er den­ne his­to­ri­en nok­så grei å be­gri­pe. Det blir langt mer vri­ent etter hvert. Bo­kas and­re del kas­ter seg ut i vil­tre spe­ku­la­sjo­ner og ling­vis­tisk ka­ko­fo­ni. Vi blir med på en svim­len­de rei­se mel­lom elek­tri­si­tet og ve­ge­ta­sjon, byg­nin­ger og for­ret­nings­språk i data­al­de­ren. Det er su­ve­rent hånd­tert. Det er in­gen tvil om at Øy­vind Rim­ber­eid med den­ne boka be­fes­ter stil­lin­gen som en av de al­ler mest tone­an­gi­ven­de nors­ke dik­ter­ne i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.