TEATERET FORTVILER OG BEKLAGER

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: AN­DERS GRØNNEBERG agr@dag­bla­det.no

Salgs­sys­te­met falt helt ned etter at Det Nors­ke Teat­ret la ut 36 000 nye bil­let­ter til suk­sess­fore­stil­lin­gen «Book of Mor­mon».

Fre­dag la Det Nors­ke Teat­ret ut 36 900 bil­let­ter, det vil si til 50 nye «Book of Mor­mon»-fore­stil­lin­ger, for høs­ten 2018.

Men det tål­te ikke teat­rets di­gi­ta­le salgs­ap­pa­rat, det brøt sam­men – igjen, slik det gjor­de tid­li­ge­re i høst da teat­ret la ut de førs­te bil­let­te­ne.

– Vi beklager, men sal­get på net­tet har stop­pet helt opp. Det brøt sam­men tid­li­ge­re i høst, og har gjort det igjen. Vi job­ber med sa­ken og hå­per snart å va­ere oppe, sier Ås­ne Dahl Torp ved kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen til Dag­bla­det.

Styk­ket had­de pre­miere 3. sep­tem­ber. I lø­pet av den uka ble det solgt 90 000 bil­let­ter. I går måt­te de tea­te­r­an­sat­te ta imot be­stil­lin­ger per te­le­fon.

Frank Kjosås (i midt­en) og Kris­tof­fer Ol­sen (til høy­re) har ho­ved­rol­le­ne i «Book of Mor­mon». FOTO: FREDRIK ARFF/ DET NORS­KE TEAT­RET

POPULAERE:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.