Bo­li­gen din kan bli en pen­sjons­fel­le

– Ikke for­vent at bo­lig­pri­se­ne sti­ger like mye fram­over

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: MERETE LANDSEND mel@dag­bla­det.no

Histo­risk sett har det all­tid vaert mest lønn­somt å spa­re i ak­sjer el­ler fond – til tross for den høye verdi­stig­nin­gen i bo­li­ger vi har sett de sis­te åre­ne, me­ner Sil­je Hav­dal, for­bru­ker­øko­nom i BN Bank.

– Den­ne verdi­stig­nin­gen har man­ge tjent mye på og man­ge har nok en tan­ke om å tje­ne gode pen­ger på bo­li­gen. Men de blir bo­en­de, og går der­med glipp av verdi­stig­nin­gen, sier hun.

Sta­bil øko­no­mi

I til­legg sel­ger og kjø­per de fles­te i sam­me mar­ked.

For å kun­ne tje­ne pen­ger, må man der­med kjø­pe seg en bil­li­ge­re bo­lig – en­ten en som er mind­re, en som lig­ger i et ri­me­li­ge­re om­rå­de el­ler en som har dår­li­ge­re stan­dard.

– Det er vel lite sann­syn­lig at bo­lig­pri­se­ne vil fort­set­te å sti­ge som de har gjort de sis­te åre­ne. Å sat­se på bo­lig som pen­sjons­spa­ring vil der­for tro­lig ikke va­ere like lønn­somt i ti­den som kom­mer. Med bak­grunn i det­te, vil det va­ere lurt å spa­re på and­re må­ter, me­ner hun.

I en un­der­sø­kel­se Sen­tio har ut­ført på veg­ne av BN Bank, ble nord­menn over 65 år spurt om hvor de har plas­sert spare­pen­ge­ne sine.

Fleste­par­ten har plas­sert pen­ge­ne sine i bank (60 pro­sent), 21 pro­sent har in­ves­tert i bo­lig og 13 pro­sent har valgt å plas­se­re pen­ge­ne sine i ak­sjer el­ler fond.

– I til­legg ser vi at det blir mer og mer van­lig alt eld­re har gjeld. I vår un­der­sø­kel­se svar­te hele 47 pro­sent at de fort­satt har gjeld. Av dis­se har 32 pro­sent mer enn én mil­lion i gjeld, sier Hav­dal.

Hvil­ken spare­form som gir best av­kast­ning, av­hen­ger ge­ne­relt sett av livs­si­tua­sjon.

Så len­ge man har sta­bil øko­no­mi og lang spare­ho­ri­sont, vil sparing i ak­sjer el­ler fond va­ere den mest lønn­som­me for­men for sparing, fast­slår Hav­dal.

– En for­ut­set­ning er at man har tenkt å la pen­ge­ne stå en god stund, slik at man kan ta ut pen­ge­ne når ver­di­en er på topp.

Sik­re pen­ger

Ned­be­ta­ling på bo­lig­lån har den for­de­len at av­kast­nin­gen – som er lik låne­ren­ta – er helt sik­ker, sier øko­nomi­eks­pert Rolf Ma­eh­le.

– Men det er vik­tig å va­ere klar over at selv om det i dag er en­kelt å låne opp igjen bo­li­gen, for ek­sem­pel for å spe på pen­sjo­nen, kan det­te end­re seg fram i tid. Et fort­satt bo­lig­pris­fall, i kom­bi­na­sjon med rente­øk­ning og høy­ere bank­tap, kan gjø­re at ban­ke­ne stram­mer kraf­tig inn på den­ne opp­lå­nings­mu­lig­he­ten, sier han.

Ved pen­sjons­spa­ring i ak­sjer og ak­sje­fond har du tross alt pen­ge­ne til­gjen­ge­lig, selv om ak­sje­kur­se­ne svin­ger.

– Ak­sje­mar­ke­det vil all­tid va­ere for­bun­det med ri­si­ko og usik­ker­het. Men det er nett­opp den­ne ri­si­ko­en som gjør at vi kan for­ven­te at ak­sje­mar­ke­det over tid gir en av­kast­ning som minst til­sva­rer bo­lig­låns­ren­ta, sier Ma­eh­le.

Jo leng­re tid fram til pen­sjon, desto mer ta­ler det for at ak­sjer – for de fles­te i form av ak­sje­fond – er for­nuf­tig som pen­sjons­spa­ring, me­ner han.

– Med inn­fø­rin­gen av ak­sje­spare­kon­to­en og ikke minst «nye IPS», in­di­vi­du­ell pen­sjons­spa­ring, er det blitt let­te­re og mer at­trak­tivt å bru­ke ak­sjer og ak­sje­fond som pen­sjons­spa­ring, sier han.

Sp­re spa­rin­gen

Det er lurt å sp­re pen­sjons­spa­rin­gen sin fram­for å leg­ge alle egg i en og sam­me kurv, me­ner Elin Rei­tan, for­bru­ker­øko­nom i Nor­dea.

– Man­ge ser på ned­be­ta­ling av bo­lig som sin størs­te, og enes­te, pen­sjons­spa­ring, men det er ik noe jeg vil an­be­fa­le. glem­me bo­ligk bo­lig­pri­se og at va

– nis­ter som sparegr det ikke er s li­gen når de sk slik de har tenkt seg. ker de å byt­te ut ene­bo­li mer mo­der­ne lei­lig­het, og opp ger at den­ne lei­lig­he­ten fak­tisk er dy­re­re enn ene­bo­li­gen de ei­er. Da er det kje­de­lig ikke å ha and­re spare­mid­ler å lene seg på.

– En myte

– Det er en myte at bo­lig er den beste in­ves­te­rin­gen til pen­sjon, me­ner Ernst Ha­gen, pen­sjons­eks­pert i Gab­ler Con­sul­ting, og for­fat- sa mil­lio­ner kro­ner hvis den lig­ger sen­tralt. De som kjøp­te i 1983, har fått so­lid verdi­stig­ning som de kan bru­ke som pen­sjons­ka­pi­tal: De kan fri­gjø­re ka­pi­tal ved å sel­ge og kjø­pe noe ri­me­li­ge­re, el­ler de kan be­lå­ne ei­en­dom­men, sier han.

Der­som hus­kjø­pe­ren rent hy­po­te­tisk had­de en halv mil­lion i 1983, lig­kjø­pet. Hvis han kjøp­te ak­sjer for pen­ge­ne, vil­le verdi­stig­nin­gen vaert be­ty­de­lig stør­re. I 2017 vil­le ver­di­en av ka­pi­ta­len ste­get til vel enn 22 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge Ha­gens be­reg­nin­ger.

In­ves­te­re i kil­den

Be­reg­nin­gen er hy­po­te­tisk, kjø­pe­ren vil­le ikke klart slik av­kast­ning i vir­ke­lig­he­ten for­di det på­lø­per kost­na­der. Kjø­per han et in­deks­fond, vil av­kast­nin­gen nor­malt lig­ge en halv pro­sent la­ve­re enn in­dek­sen. Men uan­sett hvor­dan man snur og ven­der på det, vil­le bør­sen gitt best av­kast­ning, sier Ha­gen.

nin­gen på bo­lig­in­ves­te­rin­gen er skatte­fri, er det skatt på ak­sje­ge­vins­ten, på­pe­ker han. I pe­rio­den fra 1983 til i dag har vi hatt fle­re for­skjel­li­ge skatte­sys­te­mer for ak­sje­ge­vins­ter. Fak­tisk skatt for ak­ku­rat den­ne in­ves­te­rin­gen vil va­ere i over­kant av 20 pro­sent på grunn av de skatte­frie pe­rio­de­ne og skjerm­ings­fra­dra­ge­ne.

ar edet har gått bra for­vi har hatt sterk lønns­vekst sam­ti­dig som alle har vaert i jobb, og lønns­veks­ten skyl­des at vi har so­li­de be­drif­ter. Det gir der­for bed­re av­kast­ning å in­ves­te­re i kil­den til veks­ten enn i re­sul­ta­tet av veks­ten, fast­slår Ha­gen.

– Selv om dem som i dag na­er­mer seg pen­sjons­al­der kan bru­ke ver­di­ene i bo­li­gen som pen­sjons­ka­pi­tal, vil his­to­ri­en nep­pe gjen­ta seg de nes­te 30 åre­ne.

SPAREGRIS: Man­ge nord­menn spa­rer til pen­sjon gjen­nom bo­lig. Men det er ikke nød­ven­dig­vis det­te som gir best av­kast­ning. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.