– Min­net om et KRYSSFORHØR

Chris­ti­ne Mey­er for­tel­ler om mø­te­ne med Siv Jensen Det tok lang tid før Chris­ti­ne Mey­er skjøn­te at hun var fer­dig som SSB-di­rek­tør. Nå for­tel­ler hun om den dra­ma­tis­ke sis­te tida.

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: TRYM MOGEN tmog@dag­bla­det.no

Chris­ti­ne Mey­er (53) fra­tråd­te i natt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Statistisk sentralbyrå (SSB) et­ter et par sva­ert tur­bu­len­te uker. Det star­tet som bråk i or­ga­ni­sa­sjo­nen knyt­tet til in­tern om­or­ga­ni­se­ring. Det end­te med det som for man­ge fram­sto som en kon­flikt om inn­vand­rings­po­li­tikk og en kamp mel­lom by­rå­ets di­rek­tør og ei­e­ren Fi­nans­de­par­te­men­tet ved fi­nans­mi­nis­ter Siv Jensen.

Et­ter at Jensen fre­dag er­k­la­er­te at hun ikke len­ger har til­lit til Mey­er, ga sva­ret seg selv: Hun kun­ne ikke fort­set­te i job­ben.

Vil­le gjort an­ner­le­des

– Det er helt sik­kert at jeg vil­le gjort noe an­ner­le­des. I hvert fall hvis jeg viss­te hva ut­fal­let ble. Hvis jeg viss­te at fi­nans­mi­nis­te­ren ikke had­de til­lit til meg, vil­le jeg kom­met med til­ta­ke­ne tid­li­ge­re, sier Chris­ti­ne Mey­er til Dag­bla­det søndag etter­mid­dag.

Mey­er ble først kalt inn på Fi­nans­mi­nis­te­rens tep­pe for to uker si­den. Om­velt­nin­gen av by­rå­et gjor­de at Jensen vil­le for­sik­re seg om at SSB vil­le fort­set­te å le­ve­re uav­hen­gig forsk­ning på blant an­net inn­vand­ring.

Forsk­nings­le­de­ren Er­ling Holm­øy, som står bak et regn­skap som vi­ser økte kost­na­der ved inn­vand­ring i fram­ti­da, og 25 and­re fors­ke­re skul­le bli om­plas­sert.

– Kryssforhør

Det ble fle­re møter. Hun ble pres­set av Fi­nans­de­par­te­men­tet om si­tua­sjo­nen inn­ad i SSB, og føl­te hen­nes auto­ri­tet ble svek­ket.

– Jeg ble in­vi­tert i den and­re sam­ta­len. Det var uklart for meg hva det var, men vi skul­le egent­lig bare mø­tes én gang, der jeg skul­le leg­ge fram til­tak. Da­gen før fikk jeg be­skjed om at mø­tet skul­le de­les i to. Først var det en sam­ta­le, så et møte hvor jeg kun­ne leg­ge fram til­tak for SSB. Den førs­te sam­ta­len min­net til dels om et kryssforhør. Da bur­de jeg va­ert mer for­be­redt, lest halv­års­rap­por­ter, års­møte­mel­din­ger og styre­pro­to­kol­ler, sier Mey­er.

– Fi­nans­mi­nis­te­ren sa de had­de reist be­kym­rin­ger i gjen­tat­te møter og hva mitt svar på det var. Jeg har svart på de be­kym­rin­ge­ne i hvert møte. Det vik­tigs­te er at SSB le­ve­rer på sam­funns­opp­dra­get.

Fi­nans­de­par­te­men­tet sva­rer føl­gen­de:

– Bare Mey­er kan sva­re på hvor­dan hen­nes opp­le­vel­se er. Vårt fokus er nå å ska­pe ro om si­tua­sjo­nen i SSB, ikke minst av hen­syn til de

man­ge an­sat­te som job­ber der, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef The­re­se Ri­i­ser Wå­len.

– Pres­set

– Ble du pres­set po­li­tisk?

– Jeg har sagt det jeg har lyst til å si om inn­vand­ring, sier hun og vi­ser til ut­ta­lel­ser hun ga på en presse­kon­fe­ran­se fre­dag om at hun me­ner SSB er pres­set på inn­vand­rings­fel­tet.

– En fram­ti­dig sta­ti­stikk­di­rek­tør bør ha en ster­ke­re stil­ling. Vi må kun­ne ta tak i ting som ikke er po­pu­la­ert på tvers av po­li­tis­ke in­ter­es­ser. Det er vik­tig at vi har en vir­ke­lig dis­ku­sjon om uav­hen­gig­he­ten til SSB. – Jeg sy­nes uav­hen­gig­he­ten til SSB er pres­set, sier hun.

– Jeg skjøn­te det ikke

Siv Jensen ut­ta­ler at hun er glad de­par­te­men­tet og Mey­er er kom­met til enig­het. Fi­nans­de­par­te­men­tet vil kon­sti­tu­e­re ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i SSB så snart som mu­lig. De­par­te­men­tet vil i dag be sty­ret i by­rå­et om å peke ut en per­son som kan fun­ge­re som le­der av virk­som­he­ten inn­til vi­de­re.

– Når be­gyn­te den­ne sa­ken å bli vans­ke­lig? Skjøn­te du at det som skjed­de kom til å skje?

– Nei, jeg skjøn­te det ikke. Jeg trod­de hele tida det skul­le gå an å byg­ge til­lit. Jeg prøv­de i møte num­mer to å un­der­sø­ke hva jeg kan gjø­re. Hva jeg har gjort og tenkt? Hva er det hun ikke vet? sier Mey­er.

– Jeg prøv­de å va­ere så kon­struk­tiv som mu­lig. Det er kre­ven­de med kryss­ild po­li­tisk og fra medie­ne.

Taus om Er­na

– Du har va­ert en sen­tral fi­gur i Høy­re. Har du fått støt­te fra parti­fel­ler?

– Jeg be­trak­ter ikke Høyre­folk som parti­fel­ler. Jeg har fått støt­te fra vel­dig man­ge fra ulikt hold gjen­nom de sis­te uke­ne. Sa­er­lig et­ter jeg nå selv gikk ut har jeg opp­levd stor støt­te som jeg set­ter pris på.

– Bur­de stats­mi­nis­ter Er­na kom­met på ba­nen?

– Hva jeg ten­ker i mine in­ners­te tan­ker, vil jeg ikke ut­tryk­ke meg om, sier hun.

– Rare be­grun­nel­ser

Sol­berg – I hvor stor grad ble inn­vand­ring det vik­ti­ge i den­ne sa­ken, et­ter din opp­fat­ning?

– Det sy­nes jeg du skal spør­re fi­nans­mi­nis­te­ren om. Be­grun­nel­se­ne hun har kom­met opp med om at hun ikke ha til­lit til meg, sy­nes jeg er vel­dig rare og ikke har gro­bunn i vir­ke­lig­he­ten. Rap­por­ten og re­sul­ta­te­ne vi har le­vert har hatt full back­ing i vårt sty­re og vi har hatt kon­takt med Fi­nans­de­par­te­men­tet lø­pen­de. De har ald­ri bedt om å stop­pe den om­stil­lings­pro­ses­sen, sier hun.

Mey­er får ett års etter­lønn, det vil si 1,43 mil­lio­ner kro­ner. I til­legg får hun ett halvt års pend­ler­til­legg, verdt 100 000 kro­ner. Hun får også dek­ket ad­vo­kat­ut­gif­ter til 175 000 kro­ner. Hun sier hun var opp­tatt av en av­ta­le som tå­ler da­gens lys, og me­ner den­ne gjør det.

Hun går raskt til­ba­ke til stil­lin­gen som pro­fes­sor ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le i Ber­gen, og har en uke på seg til å ryd­de kon­to­ret i SSB.

– Jeg gle­der meg til å kom­me til­ba­ke.

FOTO: LARS EI­VIND BONES

Chris­ti­ne Mey­er ble først kalt inn på Siv Jen­sens tep­pe for to uker si­den. Om­or­ga­ni­se­rin­gen av by­rå­et gjor­de at Jensen vil­le for­sik­re seg om at SSB vil­le fort­set­te å le­ve­re uav­hen­gig forsk­ning på blant an­net inn­vand­ring. FOTO: THO­MAS RASMUS SKAUG Fra og m

VIL­LE HA SVAR: UTE:

Pres­set og sier hun er opp­tatt av å ska­pe ro i or­ga­ni­sa­sjo­nen. FOTO: THO­MAS RASMUS SKAUG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.