–BOM­MET TO­TALT

MÅT­TE FOR­LA­TE TV-GÅR­DEN SØNDAG KVELD

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: MIRIAM BAKKEJORD mib@dag­bla­det.no

«Far­men»-del­ta­ke­ren Karoline Røed (30) ga opp kam­pen for til­va­er­el­sen da det gjaldt som mest.

Et­ter to knap­pe uker i TV 2s «Far­men»-uni­vers var rea­li­ty­even­ty­ret over for hed­marks­kvin­nen Karoline Røed (30).

Røed an­kom inn­spil­lings­går­den uten­for Aren­dal i slut­ten av ok­to­ber, som en av de så­kal­te ut­ford­rer­ne, og fikk der­et­ter bli va­eren­de på går­den. Men opp­hol­det skul­le alt­så vise seg å bli kort­va­rig, et­ter mø­tet med vest­fol­din­gen Eu­ni­ke Hoks­rød (39) i tve­kamp.

– Jeg bom­met to­talt, og var forbanna på meg selv etter­på, er­kjen­ner 30-årin­gen over­for Dag­bla­det.

– De­mo­ti­ve­ren­de

Til tross for at det var Røed som fikk peke ut tve­kamp­gren, der val­get falt på tau­trek­king, var 30årin­gen sjanse­løs mot kon­kur­ranse­mot­stan­de­ren - i alle fall et­ter tv-bil­de­ne å døm­me.

– I vir­ke­lig­he­ten var­te tve­kam­pen i 25 mi­nut­ter, så jeg ga meg ikke lett. Men jeg skjøn­te, da Eu­ni­ke fikk tak i den førs­te heste­sko­en (man må få tak i tre heste­sko for å vin­ne, journ.anm.), at lø­pet var kjørt, sier Røed, og fort­set­ter:

– De fles­te and­re del­ta­ker­ne hå­pet at Eu­ni­ke skul­le vin­ne, noe som var eks­tremt de­mo­ti­ve­ren­de å høre på. Det end­te med at jeg ga opp, og tenk­te: «Fuck it, det var hyg­ge­lig så len­ge det var­te. Nå er det på tide å kom­me seg hjem».

I ut­gangs­punk­tet had­de Røed valgt slegge­kon­kur­ran­se som tve­kamp­gren, men tv-pro­fi­len om­be­stem­te seg i sis­te li­ten. Det angrer hun bit­tert på i dag.

Byt­tet kon­kur­ran­se

– Vi had­de fil­met fer­dig se­kven­sen der jeg vel­ger sleg­ge, men så snak­ket jeg med Gau­te (Grøt­ta Grav, «Far­men»-pro­gram­le­der), som rå­det meg til å ten­ke gjen­nom val­get en gang til. Det end­te med at jeg byt­tet gren, noe jeg selv­føl­ge­lig ikke bur­de gjort.

– Så Gau­te på­vir­ket deg til å byt­te gren?

– Ja, på en måte, men det var fullt og helt mitt valg. Jeg har bare meg selv å kland­re for det, sier 30årin­gen.

Hva gjel­der Røeds re­la­tivt kor­te «Far­men»-opp­tre­den, pe­ker del­ta­ke­ren på at hun had­de et helt an­net ut­gangs­punkt enn res­ten av rea­li­ty­gjen­gen.

– Når du kom­mer inn som ut­ford­rer, midt­veis i inn­spil­lin­gen, må en reg­ne med å va­ere mer ut­satt. De and­re had­de al­le­re­de fått et tett for­hold, og jeg for­står hvor­for jeg ble valgt til kamp. Selv om jeg føl­te meg som en full­ver­dig del­ta­ker fra dag én, men det ikke sik­kert at de and­re tenk­te det sam­me, for­kla­rer 30-årin­gen, som un­der­stre­ker at hun på in­gen måte er bit­ter.

Fikk por­no­til­bud

– Selv om jeg had­de hå­pet at det skul­le vare len­ger, er «Far­men» en opp­le­vel­se jeg ikke vil­le va­ert for­uten. Jeg har la­ert mas­se nytt og er ge­ne­relt for­nøyd med opp­tre­de­nen og må­ten jeg er blitt fram­stilt på tv, sier Røed.

Lø­ten-kvin­nens tid i tv-ruta har de­fi­ni­tivt ikke gått ube­mer­ket hen hos tv-se­er­ne.

De sis­te uke­ne har 30-årin­gen opp­levd stor på­gang fra folk i so­sia­le medi­er, ofte av det mot­sat­te kjønn.

– Jeg har ikke fått noen sli­bri­ge kommentarer, men det er del som har spurt om jeg vil va­ere med på da­te. Jeg har ikke svart noen ennå, he-he.

Tid­li­ge­re i uka ble Røed, som er per­son­lig tre­ner, for øv­rig kon­tak­tet av en per­son som øns­ket å til­by hen­ne rol­le i en porno­film. 30-årin­gen trod­de først det hele var en spøk, men skjøn­te et­ter hvert av ved­kom­men­de men­te al­vor.

– Det er ikke greit å sen­de meg sli­ke sex­til­bud. Jeg ble for øv­rig kon­tak­tet av sam­me fyr på nytt, et­ter at de­re skrev ar­tik­ke­len, der han vil­le gi fore­spør­se­len et sis­te for­søk. Det kom­mer selv­føl­ge­lig ald­ri til å skje, på­pe­ker Røed.

Hed­marks­jen­ta Karoline Røed fikk vel­ge kon­kur­ranse­gren for egen tve­kamp i gårs­da­gens epi­so­de. I dag had­de hun gjort alt an­ner­le­des. FOTO: ALEX IVERSEN / TV 2

ANGRER:

Karoline Røed var ald­ri i naer­he­ten av å ta igjen tve­kamp­mot­stan­de­ren Eu­ni­ke Hoks­rød. FOTO: ALEX IVERSEN / TV 2

KNUST:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.