TV 2 ber an­sat­te mel­de fra om OVER­GREP

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: AN­DERS GRØNNEBERG agr@dag­bla­det.no LINN-CHRISTIN MARTHINUSSEN lcm@dag­bla­det.no

TV 2 be­kref­ter fem til­fel­ler – vil vite om even­tu­elt fle­re.

«SA­KE­NE HAR ENDT MED OPP­SI­GEL­SER OG AVSLUTTEDE KONTRAKTER.»

Itjue­fire Twit­ter-mel­din­ger for­tal­te jour­na­list og pro­gram­le­der Alek­san­der Schau lør­dag kveld om en ukul­tur i norsk tv og medie­bran­sje.

Han for­tel­ler om sek­su­ell tra­kas­se­ring ikke bare i sin egen, men også «alle and­re» bran­sjer:

«Det har seg slik at min og and­res sam­vit­tig­het har tatt meg/oss igjen. Nok er nok. Jeg star­tet med radio som seks­ten­åring. Det er litt over 26 år si­den. Jeg be­gyn­ner å bli gam­mal og jeg fø­ler jeg må si ifra før det er for seint. Til info: Det­te blir ikke vel­dig hyg­ge­lig.»

Over­grep og grov vold

Den tid­li­ge­re TV 2-med­ar­bei­de­ren, nå NRK, kom­mer med en rek­ke ek­semp­ler på det han me­ner er be­vis på at det fore­går makt­mis­bruk, over­grep, trus­ler og vold – og at «folk ikke tør snak­ke om det før de slut­ter i medie­hu­set, tea­te­ret el­ler mu­sikk­bran­sjen».

Det har ikke lyk­tes Dag­bla­det å få kon­takt med Schau, som på Twit­ter har skre­vet «Takk for meg».

«Mitt håp er at de kvin­ne­ne, men­ne­ne, jen­te­ne og gut­te­ne som har blitt ut­satt for dis­se fol­ka sam­ler seg og går i flokk. At de­re tar opp kam­pen. Det blir slit­somt, men de­re kom­mer til å vin­ne. De­re er ikke «uro­krå­ker» el­ler «hys­te­ris­ke». De­re er ofre for av­skye­lig opp­før­sel.»

I en SMS til TV 2 sier han at «fleste­par­ten av his­to­rie­ne kom­mer fra TV 2».

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i TV 2, Sarah Wil­land, tar Alek­san­der Schau på­stan­der på dy­pes­te al­vor.

– Jeg kjen­ner til fem sa­ker som alle lig­ger til­ba­ke i tid. Sa­ke­ne har endt med opp­si­gel­ser og avsluttede kontrakter. I ett til­fel­le ble det en al­vor­lig ad­var­sel, sier Wil­land.

– Jeg er enig med Schau, det­te er sva­ert al­vor­lig og to­talt uak­sep­ta­belt, sier Wil­land.

Hun gir Alek­san­der Schau ros for å ta et opp­gjør med en ukul­tur som ikke bare ek­sis­te­rer i film­bran­sjen, men også er en del av Medie-Nor­ge.

TV 2 skal møte Schau

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tø­ren har va­ert i kon­takt med Alek­san­der Schau.

– Jeg har sendt ham en sms og bedt om mer opp­lys­nin­ger om de sa­ke­ne vi ikke kjen­ner til og som gjel­der TV 2. Jeg har en av­ta­le om å møte Schau nes­te uke. Det er vik­tig for meg å få pra­tet med ham, sier Wil­land.

– Den twe­eten der Schau vi­ser til at kvin­ner skal ha blitt ban­ket opp. Er det en sak du kjen­ner til?

– Nei, det kjen­ner jeg ikke til. Men de sa­ke­ne som an­går TV 2 er tatt tak i, og hvis det er fle­re vil jeg vite om det. «At svi­na slip­per unna» Schau skri­ver han gjer­ne skul­le navn­gitt dem det gjel­der, men lar va­ere. I de fles­te på­ståt­te hen­del­se­ne han re­fe­rer til, har han til­syne­la­ten­de ikke selv va­ert til ste­de.

– Svi­na slip­per unna

Han skri­ver vi­de­re at alle som har ut­ført hand­lin­ge­ne han be­skri­ver er klar over at det er dem han snak­ker om.

«At svi­na slip­per unna gang et­ter gang. At van­lig prak­sis er å le det vekk, å feie det un­der tep­pet. Pro­ble­met «blir borte» for sje­fe­ne, men ikke for of­re­ne.»

Ge­ne­ral­sek­reta­er Elin Flo­berg­ha­gen i Norsk Presse­for­bund er­kjent med de al­vor­li­ge på­stan­de­ne Schau kom­mer med .

– Det­te er ty­de­lig­vis et stør­re pro­blem enn vi had­de trodd, sier Flo­berg­ha­gen.

Hun opp­ford­rer alle som har opp­levd tra­kas­se­ring og over­grep på ar­beids­plas­sen om å mel­de ifra til klubb og ar­beids­gi­ver.

– I al­vor­li­ge sa­ker vil jeg også an­be­fa­le at de som har opp­levd over­grep går til po­liti­an­mel­del­se, sier Flo­berg­ha­gen til Dag­bla­det.

SARAH WIL­LAND, Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør

AL­VOR­LIG: Pro­gram­le­der og tv-pro­fil Alek­san­der Schau kom­mer med al­vor­li­ge an­kla­ger om tra­kas­se­ring, vold og over­grep i norsk tv, medie og kul­tur­bran­sje. FOTO: LARS EI­VIND BONES

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.