Fem per­soner ble sendt til syke­hus et­ter at tre bi­ler ble inn­blan­det i en front­kol­li­sjon i Hokk­sund.

TRE BI­LER INN­BLAN­DET I FRONT­KOL­LI­SJON

Dagbladet - - NYHET - Tekst: RALF LOFSTAD rlo@dag­bla­det.no

Til sam­men fem per­soner ble sendt til syke­hus et­ter at tre bi­ler ble inn­blan­det i en front­kol­li­sjon i Hokk­sund i Bus­ke­rud. To av dem satt en stund fast­klemt i hvert sitt kjøre­tøy.

«VI SER AL­VOR­LIG PÅ EN ULYK­KE MED ET SLIKT SKADEOMFANG.» RU­NE HUNSHAMAR, ope­ra­sjons­le­der ved Sør-Øst po­liti­dis­trikt

Luft­am­bu­lan­ser

Po­li­ti­et ble vars­let klok­ka 17.23, og ryk­ket ut til ulyk­kes­ste­det, på fyl­kes­vei 283 nord for Dram­mens­elva, sam­men med am­bu­lan­se, brann­ve­sen og to luft­am­bu­lan­ser.

– Den ene bi­len kom kjø­ren­de fra Ned­re Ei­ker i ret­ning Ler­berg, og kom på en el­ler an­nen måte over i mot­gå­en­de kjøre­felt, der den traff den førs­te av de and­re bi­le­ne, som kom i mot­satt ret­ning. Så ble den­ne truf­fet av bi­len som kom bak, opp­ly­ser Ru­ne Hunshamar, ope­ra­sjons­le­der ved Sør-Øst po­liti­dis­trikt.

Fast­klemt

Nød­eta­te­ne kom raskt til ste­det, og brann­ve­se­net fikk et­ter kort tid løs de to som satt fast­klemt. De to al­vor­ligst skad­de ble fløy­et til Ul­le­vål syke­hus i Oslo, mens de and­re ble kjørt til Dram­men syke­hus. In­gen skal va­ere kri­tisk skadd.

De skad­de, fire menn og en kvin­ne, er fra Øv­re Ei­ker, Mo­dum og Ho­bøl. Den yngs­te er i 20-åra, mens den elds­te er i 50-åra.

Et­ter­forsk­ning

Det var gode kjøre­for­hold på ste­det da ulyk­ken skjed­de, og sa­ken får nå et po­liti­mes­sig etter­spill.

– Vi har sam­men med Sta­tens veg­ve­sen gjort un­der­sø­kel­ser på ste­det. I til­legg vil vi snak­ke med vit­ner og av­høre de in­volver­te. Vi ser al­vor­lig på en ulyk­ke med et slikt skadeomfang, sier ope­ra­sjons­le­der Hunshamar.

Fyl­kes­vei 283 var i fle­re ti­mer stengt, og om­kjø­ring ble skil­tet via E134 på den and­re si­den av elva. Ulyk­kes­grup­pen i Sta­tens veg­ve­sen kom i går kveld til ste­det for å fore­ta un­der­sø­kel­ser på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.