Ro­sen­borg-stop­per Jør­gen Skjel­vik (26) er ikke over­ras­ket over at tre­ner Kåre In­ge­brigt­sen (51) har fått hen­ven­del­ser fra ut­lan­det.

Dagbladet - - SPORT - TO­RE UL­RIK BRATLAND tub@dag­bla­det.no

har den fi­lo­so­fi­en også. Det er kan­skje et na­tur­lig steg.

Sports­lig bra

Hvil­ket nivå vi snak­ker om i Tysk­land, vil Skjel­vik ha usagt. Stop­per­kol­le­ga i Ro­sen­borg og på lands­la­get – To­re Re­gi­ni­us­sen (31) – me­ner det fore­lø­pig er mye «om at» og «hvis at». Han sier: – Hvis det duk­ker opp en mu­lig­het, så ute­luk­ker du ikke det. Det er det in­gen som gjør. Og det skal du hel­ler ikke gjø­re. Jeg tror uan­sett han ikke drar til klub­ber som er dår­li­ge­re enn Ro­sen­borg. Det må nok kom­me et bra lag fra en bra liga – og som i alle fall er med i Euro­pa League. Han drar ikke til plas­ser der han ikke får et sports­lig godt lag å job­be med.

So­si­al

Sam­men med res­ten av lands­la­get an­kom Skjel­vik og Re­gi­ni­us­sen Bra­tis­la­va i går etter­mid­dag. Et­ter det skuf­fen­de 0-2-ta­pet for Ma­ke­do­nia lør­dag ven­ter pri­vat­lands­kamp mot Slo­va­kia i mor­gen.

In­gen av Ro­sen­borg-stop­per­ne er i tvil om hva som gjør In­ge­brigt­sen til en dyk­tig tre­ner: Hu­mør og krav.

– Han ska­per godt hu­mør i grup­pa. Han har tatt Ro­sen­borg til­ba­ke til røt­te­ne og er ty­de­lig på hva han øns­ker. Klub­ben skal spil­le 43-3 med høyt press og mye løping, på­pe­ker Skjel­vik.

Men­neske­kjen­ner

– Kåre er en vel­dig god men­neske­kjen­ner, fort­set­ter Re­gi­ni­us­sen.

– Jeg tror de fles­te som har hatt ham som tre­ner ute­luk­ken­de vil snak­ke po­si­tivt om ham. Men det er in­gen tvil om at han stil­ler krav. Det hand­ler om å vin­ne. Vi skal bli bed­re hele tida. Og vi skal na­er­me oss de al­ler bes­te.

I Elite­se­ri­en har Ro­sen­borg igjen Vi­king (19. no­vem­ber) og Odd (26. no­vem­ber). I Euro­pa League gjen­står Re­al Socied­ad (23. no­vem­ber) og FK Skopje (7. de­sem­ber).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.