Kat­ha­ri­na Than­derz le­ver i skyg­gen av Ceci­lia Bra­ek­hus, men har pla­nen klar: Hun vil bli ver­dens­mes­ter.

Dagbladet - - SPORT - Tekst: BENGT BERG bber@dag­bla­det.no

Hun er godt tyl­let inn i et so­lid skjerf i den fuk­ti­ge høst­luf­ta i Frog­ner­par­ken. De sis­te gule løv­bla­de­ne drys­ser fra traer­ne. Hun er Nor­ges nye kvin­ne­li­ge stjer­ne. Kat­ha­ri­na Than­derz er fersk europa­mes­ter i proff­bok­sing.

For­skjells­be­hand­ling

Hun sy­nes det er kaldt i Nor­ge. Hun ha­ter vin­te­ren og gle­der seg til å kom­me til­ba­ke til Spa­nia, der hun er bo­satt.

– Det er van­lig norsk som­mer der nå, smi­ler hun.

Kat­ha­ri­na er opp­tatt av like­stil­ling og har in­gen sans for for­skjells­be­hand­lin­gen mel­lom mann­li­ge og kvin­ne­li­ge bok­se­re.

– Jeg vil ha det som mann­fol­ka, smi­ler hun.

Kat­ha­ri­na me­ner at re­gel­ver­ket bør va­ere likt mel­lom kjøn­ne­ne. I herre­bok­sin­gen er hver run­de på tre mi­nut­ter. Kvin­ne­nes run­der er be­gren­set til to mi­nut­ter.

– Jeg skjøn­ner ikke hvor­for. Jeg mis­li­ker det. Når jeg fø­ler at jeg har tak i mot­stan­de­ren, så er run­den pl­ut­se­lig over, sier hun en­ga­sjert. Kat­ha­ri­na sier vi­de­re: – Og så for­står jeg ikke hvor­for kvin­ner går tit­tel­kam­per over ti run­der. Mens her­re­ne har tolv run­der i til­sva­ren­de kam­per.

Kat­ha­ri­na Than­derz ble europa­mes­ter da hun slo gres­ke Ma­ria Se­mertzouglou i Ski­en 21. ok­to­ber. En kamp hun vant mot det Født: 29. juli 1988. Europa­mes­ter i su­per fja­er­vekt (59 kg).

Norsk stats­bor­ger. Bo­satt i Spa­nia.

Ube­sei­ret i sju proff­kam­per.

Forsvarer sann­syn­lig­vis EM-tit­te­len 27. januar. man­ge men­te var en ufin mot­stan­der.

Un­der kam­pen måt­te Kat­ha­ri­na unn­gå skal­len til den gres­ke dama som kom med en gang det bød seg en mu­lig­het.

Skit­ne triks

Kat­ha­ri­na grei­de det bare nes­ten. Det ble et dypt kutt oppe i hode­bun­nen som blød­de kraf­tig al­le­re­de tid­lig i kam­pen. Og gre­ke­ren traff med en ny skal­le i den sjet­te run­den. Den traff over det ven­st­re øyet til Kat­ha­ri­na.

Da var det kri­tisk. Had­de en hans­ke, en tom­mel el­ler en skal­le truf­fet og åp­net kut­tet yt­ter­li­ge­re, kun­ne det ha re­sul­tert i at dom­me­ren måt­te bry­te kam­pen.

– Hun gikk et­ter kut­tet. Det var jo rik­tig av hen­ne. Det er proff­bok­sing, sier Kat­ha­ri­na Than­derz.

Den sveit­sis­ke EBU-ob­ser­va­tø­ren Pe­ter Stucki ka­rak­te­ri­se­rer egen­ska­pe­ne til den nors­ke bok­se­ren over­for Dag­bla­det.

– Jeg fikk inn­trykk av Kat­ha­ri­na Than­derz som en in­tel­li­gent, kjapt ten­ken­de og som en sym­pa­tisk per­son. Jeg me­ner hun bok­ser som en mann. Hun er i stand til å gi og ta i mot slag. Hun er en tek­nisk be­ga­vel­se og hun har et godt slag.

– Blir ver­dens­mes­ter

Den nors­ke bok­se­ren var på et helt an­net nivå enn sin gres­ke mot­stan­der. Det end­te med en over­le­gen po­eng­sei­er. Kat­ha­ri­na Than­derz sier hun har må­let klart.

– Jeg vil bli ver­dens­mes­ter. Men jeg tren­ger fle­re kam­per først, sier hun nøk­ternt.

Kat­ha­ri­na Than­derz er ube­sei­ret i sju proff­kam­per.

Nå går hun og team­et hen­nes inn for å for­sva­re EM-tit­te­len i det kom­men­de proff­stev­net i Nor­ge som sann­syn­lig­vis blir ar­ran­gert 29. januar på ny­året.

Kat­ha­ri­na Than­derz har spansk far og norsk mor. Kat­ha­ri­na ble født i Nor­ge. Men fa­mi­li­en flyt­tet til Spa­nia da hun var tre år. De flyt­tet til­ba­ke til Nor­ge da Kat­ha­ri­na var sju år. For­eld­re­ne øns­ket at hun skul­le star­te skol­gan­gen i Nor­ge. Så flyt­tet fa­mi­li­en til Spa­nia for godt da Kat­ha­ri­na var tolv år.

Hun gikk barne­trin­ne­ne på Ma­jor­stua sko­le i Oslo.

– Jeg bok­ser for Nor­ge, sier Kat­ha­ri­na Than­derz. Hun har norsk pass.

Smi­let til europa­mes­ter Kat­ha­ri­na Than­derz sit­ter lett. Nå sik­ter hun enda høy­ere. Mot VM-tit­te­len. FOTO: THO­MAS RASMUS SKAUG

SMI­LER MYE:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.