Om­dømme­pro­ble­ma­tikk

Et har stor­met rundt Taylor Swift de sis­te åre­ne.

Dagbladet - - SIGNALER - TORGRIM ØYRE torgrim.oy­re@gmail.com

Lite er over­latt til til­fel­dig­he­te­ne når en av ver­dens mest­sel­gen­de ar­tis­ter skal gi ut pla­te - hem­me­lig­hol­det har va­ert for­mi­da­belt. Fore­lø­pig er den hel­ler ikke til­gjen­ge­lig på stre­am­ing­platt­for­mer som Spo­ti­fy og Ti­dal, selv om tje­nes­te­ne har va­ert brukt med hell for å byg­ge hype i for­kant.

Første­sin­ge­len «Look What You Ma­de Me Do» pulve­ri­ser­te en del re­kor­der da den ble slup­pet. Blant an­net er den nå inne­ha­ver av beste­no­te­ring for første­dags­av­spil­lin­ger både på You­Tube og Spo­ti­fy. Pla­ta er også et­ter si­gen­de for­hånds­be­stilt i re­kord­man­ge ek­semp­la­rer. Bran­sjens po­pu­la­ri­tets­baro­me­ter får sta­dig nye pe­ke­re. Man kan i alle fall kon­sta­te­re at «Re­pu­ta­tion» ikke er en pla­te som kom­mer til å skli for­bi i still­het.

Lan­ger ut

Drøyt tre år har gått si­den den kom­mer­si­el­le stor­sleg­gen «1989». Et­ter­ti­den har hun brukt til å vanne bee­fen med Ka­ty Per­ry og Ka­nye West: «I don't like your litt­le ga­mes, Don't like your til­ted sta­ge / The ro­le you ma­de me play / Of the foo l, no, I don't like you», syn­ger hun i Brit­ney Spears-pas­ti­sjen «Look What You Ma­de Me Do». Hei Ka­nye! I til­legg har hun ir­ri­tert en drøss med ver­dens­bor­ge­re ved å va­ere vag med tan­ke på Trump og po­li­tisk stå­sted. Om­døm­met hen­nes har med and­re ord fått seg et par skudd for bau­gen de sis­te åre­ne. «Re­pu­ta­tion» (Uni­ver­sal Mu­sic) Vel­skrudd.

Det har åpen­bart ikke tatt knek­ken på hen­nes ar­tis­tis­ke am­bi­sjon, som tra­di­sjo­nen tro på­kal­ler be­geist­ring og lett ir­ri­ta­sjon.

Det førs­te først, hun har for lengst be­vist at hun har en helt unik evne til å skri­ve hjerne­klis­ter-lå­ter som kun tren­ger et par tre spinn før de kom­mer til­ba­ke og hjem­sø­ker deg igjen og igjen. Det spil­ler egent­lig li­ten rol­le hva inn­pak­nin­gen sier, det er de kle­bri­ge re­fren­ge­ne og den rene-ord­for-pen­ge­ne-til­na­er­min­gen som ba­erer hen­ne frem.

Kon­tem­po­ra­er pop

Mu­si­kalsk fort­set­ter hun nem­lig å ta sto­re jafs i ret­ning det kon­tem­po­ra­ere pop-fel­tet.

TURBULENT: DET HAR GÅTT TRE ÅR SI­DEN FOR­RI­GE GANG TAYLOR SWIFT GA UT PLA­TE. NÅ SLÅR HUN TIL­BA­KE. FOTO: UNI­VER­SAL MU­SIC

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.