4900

Dagbladet - - SIGNALER -

Øk­nin­gen i sat­se­ne for minste­pen­sjon har gitt 4900 fle­re minste­pen­sjo­nis­ter fra au­gust til sep­tem­ber 2017. År­sa­ken til øk­nin­gen er at Stor­tin­get har ved­tatt å heve sat­se­ne for minste­pen­sjon med virk­ning fra 1. sep­tem­ber.

– Når sat­se­ne for minste­pen­sjon set­tes opp, så flyt­tes gren­sa for minste­pen­sjon slik at den om­fat­ter al­ders­pen­sjo­nis­ter som tid­li­ge­re har hatt en al­ders­pen­sjon med litt høy­ere ut­be­ta­lin­ger enn minste­ni­vå­et, sier Ole Chris­ti­an Li­en, sek­sjons­sjef i Nav. Ved ut­gan­gen av sep­tem­ber var det 912 100 per­soner som mot­tok al­ders­pen­sjon, og av dis­se var 156 100 minste­pen­sjo­nis­ter. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.