Hvor er det blitt av IS-kri­ger­ne?

En skal va­ere gans­ke naiv for å ikke for­stå at IS sik­kert har be­skyt­tet sine vik­tigs­te menn og kvin­ner for len­ge si­den.

Dagbladet - - SIGNALER - JANNE HANSEN Mor

Når jeg ser i Dag­bla­det at sta­ten ikke har kon­troll på frem­med­kri­ger­ne fra IS blir jeg redd. Det at PST ikke har kon­troll har jeg hørt før. Da holdt vi på å mis­te søn­nen vår til Pro­fe­tens Um­mah og blant an­net Ubaydul­lah Hus­sain.

PST MÅ FÅ

kon­troll, for vi ser hva som skjer rundt i ver­den med terror. De har kan­skje for­dre­vet IS fra land til land, men en skal va­ere gans­ke naiv for å ikke for­stå at de sik­kert har be­skyt­tet sine vik­tigs­te menn og kvin­ner for len­ge si­den. Det at jeg skri­ver har ikke så mye med PST å gjø­re, men min red­sel for vår sønn – som i fle­re år har job­bet med å stan­se unge mus­li­mer fra å rei­se og ver­ve seg til IS. De som reis­te har tru­et vår sønn og sagt han er en van­tro. De tru­et ham så iher­dig en pe­rio­de at han måt­te ha po­liti­be­skyt­tel­se. Dis­se men­nes­ke­ne har ikke PST kon­troll på! Er det rart at vi er red­de? Ubaydul­lah Hus­sain skal i ret­ten nå, og søn­nen vår skal vit­ne mot han. Det er klart vi blir engste­li­ge Ubaydul­lah kan pra­te. Og han over­be­vi­ser man­ge fle­re enn vi tror. Det er nok å se det lan­ge in­ter­vju­et VG had­de for noen år si­den. Det var skam­me­lig av VG å gi han så mye plass!

HAN BLE IKKE

dømt for å ha øde­lagt Thom Alek­san­ders fa­mi­lie. De var ikke så hel­di­ge som oss. De sav­ner sin sønn og bror hver dag. Det spil­ler in­gen rol­le hva bar­na våre gjør, de er fort­satt bar­na våre. Jeg er redd for hva som kan skje med søn­nen vår hvis noen av dem gjør al­vor av trus­le­ne sine. Jeg er redd for at sam­fun­net vårt ikke er klar for det når de kom­mer hjem. Er sam­fun­net klar til å ta imot frem­med­kri­ger­ne og de­res fa­mi­li­er?

Jeg ser med red­sel at ny­na­zis­men vokser fra dag til dag. Jeg ser at men­nes­ker som He­ge Stor­haug får fle­re og fle­re til­hø­re­re.

Ny­na­zis­te­ne har tru­et vår sønn like mye, men for­di han er mus­lim. Jeg hå­per av hele hjer­tet at po­li­ti­et og PST er der for å pas­se på søn­nen vår. Vi er så kjempe­stol­te av ham og job­ben han gjør hver dag. Men vi er også red­de. Vi blir kjempe­red­de når vi le­ser at PST ikke vet hvor IS-kri­ger­ne er!

JUSTUNITY HJEL­PER

man­ge, og alle som er med der gjør en kjempe­jobb for sam­fun­net. Vi sy­nes de er utro­lig tøf­fe som står i det­te hele ti­den. Nå skal det også set­tes opp et tea­ter­styk­ke som ret­ter seg mot ung­dom og fore­byg­ging, «Uta­for».

Kja­ere PST og mi­li­ta­e­ret, prøv har­de­re både for de­res og vår skyld. De er øde­lag­te når de kom­mer hjem, så hjelp dem. Man­ge av dem har stif­tet fa­mi­lie, og bar­na har in­gen skyld i de voks­nes valg.

PST må få kon­troll. Vi holdt på å mis­te søn­nen vår til Pro­fe­tens Um­mah, skri­ver Janne Hansen (t.h.) i det­te inn­leg­get. Her med søn­nen Yousef Bart­ho Al-Na­hi, som i fle­re år har job­bet med å stan­se unge mus­li­mer fra å rei­se og ver­ve seg til IS.

REDD:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.