GAUDI-ÅP­NING

Dagbladet - - SIGNALER -

Ca­sa Vi­cens (1883) var det førs­te byg­get teg­net av Bar­ce­lo­nas sto­re ar­ki­tekt, An­to­ni Gaudí. Det spek­ta­ku­la­ere hu­set, som lig­ger i Gràcia-dis­trik­tet, vil i lø­pet av no­vem­ber for førs­te gang åp­nes per­ma­nent for pub­li­kum. Byg­get har va­ert gjen­nom en res­tau­ra­sjon de sis­te tre åre­ne.

FOTO: STÉPHANE D/FLICKR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.