AD­VA­RER MOT NYE KI­NA

Liu Xia­o­bo-sa­ken var en lak­mus­test. Nor­ge be­sto den ikke.

Dagbladet - - FORSIDE - IN­GER BENTZRUD ibe@dag­bla­det.no

Lob­sang San­gay er ti­be­tansk stats­mi­nis­ter i ek­sil. I til­legg er han fors­ker ved an­er­kjen­te Har­vard Law School. Han er ikke nå­dig i sin kri­tikk av Sol­berg-re­gje­rin­gens for­lik med Ki­na etter Liu Xia­o­bo-sa­ken. At stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) valg­te å se en an­nen vei mens den fengs­le­de no­bel­pris­vin­ne­ren lå for dø­den i som­mer, tol­ker han som et farlig sig­nal om Kinas sta­dig mer do­mi­ne­ren­de rol­le i ver­den.

TIBET-SPØRS­MÅ­LET er en til­sva­ren­de lak­mus­test som slår feil ut for sta­dig fle­re vest­li­ge na­sjo­ner. Han­del med Ki­na er første­prio­ri­tet. Man­gel på de­mo­kra­ti, men­neske­ret­tig­he­ter og lov og rett er ikke len­ger på agen­da­en når vest­li­ge po­li­ti­ke­re mø­ter Kinas le­de­re. Kri­tik­ken for­stum­mer til for­del for øko­no­mis­ke spørs­mål.

Hvor­dan skal li­be­ra­le de­mo­kra­ti­er for­hol­de seg til Ki­na i dag? Spørs­må­let var tema for et Ci­vi­ta­møte, der Lob­sang San­gay del­tok sam­men med pro­fes­sor Stein Rin­gen fra King’s Col­le­ge i Lon­don og ge­ne­ral­sek­reta­er John Pe­der Egenaes fra Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Nor­ge. Op­ti­mis­men om­kring Kinas øken­de inn­fly­tel­se er i den­ne for­sam­lin­gen tem­me­lig la­ber.

PÅ RANGERINGEN til Fre­edom Hou­se In­dex er Tibet det minst frie ste­det i ver­den, bare slått av Sy­ria. For medi­er er det vans­ke­li­ge­re å få til­gang til Tibet enn til Nord-Ko­rea. 150 ti­be­ta­ne­re har be­gått selv­mord ved å set­te fyr på seg selv de sis­te åra. Sa­ken flyt­tes sta­dig len­ger ned på ver­dens­opi­nio­nens saks­lis­te. Ti­bets ån­de­li­ge le­der Da­lai La­ma må nå gå kjøk­ken­vei­en i alle samfunn som vil hol­de seg in­ne med Ki­na.

Ti­bets po­li­tis­ke le­der, Lob­sang San­gay, spår at si­tua­sjo­nen for­ver­res etter at Xi Jin­pings «nye aera» er ved­tatt på Kom­mu­nist­par­ti­ets 19. kon­gress. Kinas po­li- tikk hand­ler nå om å eks­por­te­re «so­sia­lis­me med ki­ne­sis­ke sa­er­trekk» til mot­ta­ke­li­ge han­dels­part­ne­re. Når et rikt land som Nor­ge, som ikke tren­ger øko­no­misk part­ner­skap med Ki­na, bøy­er seg for Kinas ideo­lo­gis­ke krav, er det fare på fer­de, mener ek­sil­stats­mi­nis­te­ren.

HAN PE­KER PÅ at ver­dens tendens til å «glem­me» Tibet-sa­ken er nok­så ufor­ståe­lig, sett i miljø­og klima­sam­men­heng. Tibet kal­les den tredje pol, for­di ste­det er Asias vann­tårn. 10 el­ver har sitt ut­spring i Tibet; 1,4 mil­li­ar­der men­nes­ker er av­hen­gi­ge av vann der­fra. Ti­bet­pla­tå­et er eks­tremt sår­bart. Hvis per­ma­fros­ten ti­ner, fri­gjø­res mil­lio­ner av tonn med kar­bon­di­ok­sid og metan­gass. Av de 46 000 is­bre­ene som fort­satt fin­nes i Hi­ma­laya-om­rå­det, reg­ner man med at to tre­de­ler vil ha smel­tet bort in­nen 2100. Asias kom­men­de miljø­kri­se har sitt epi­sen­ter i Tibet.

Ver­den må fort­satt hand­le med Ki­na, men løs­nin­gen på pro­ble­me­ne er ikke å tie høf­lig i mø­ter med le­der­ne, mener Lob­sang San­gay. Det slår ute­luk­ken­de til­ba­ke på de ly­di­ge part­ner­ne.

FOTO: ASHWINI BHATIA / AP / NTBS SCANPIX

TI­BETS TO LE­DE­RE: Lob­sang San­gay (t.h.) er stats­mi­nis­ter i ek­sil og Ti­bets po­li­tis­ke le­der, mens Da­lai La­ma fort­satt er Ti­bets ån­de­li­ge le­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.