Seks­årin­ge­ne for­tje­ner bed­re

Dagbladet - - LEDER -

E n knapp uke før valg­da­gen tid­li­ge­re i høst

gikk både fors­ke­re, for­eld­re og la­ere­re ut i Dag­bla­det med en be­kym­rings­mel­ding knyt­tet til første­klas­sin­ge­ne i sko­len. Hver­da­gen for sko­lens yngs­te er for mye pre­get av tra­di­sjo­nell un­der­vis­ning og for lite av lek, men­te dem. Fem- og seks­årin­ger, som opp­rin­ne­lig var ment å møte en sko­le med små grup­per og én før­skole­la­erer i hver første­klas­se, satt igjen med en hver­dag som min­net lite om før­sko­lens lek og hyg­ge. Iste­den­for be­fant de seg i helt van­li­ge klasse­rom, i van­li­ge stør­rel­ser, med van­lig sko­le på time­pla­nen. Re­form 97 send­te bar­na til skole­ben­ken ett år yng­re enn før, men ga dem det sam­me til­bu­det. I kjøl­van­net av opp­gjø­ret opp­sto noe så sjel­dent som eni­ge po­li­ti­ke­re, og det midt i valg­kam­pen. SV-le­der Au­dun Lys­bak­ken, Ar­bei­der­par­ti­ets Trond Gis­ke, Venst­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de, og kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen var alle eni­ge om at skole­til­bu­det for første­klas­sin­ge­ne er for dår­lig. Lys­bak­ken og Gis­ke kri­ti­ser­te rik­tig­nok Røe Isak­sen for mang­len­de handle­kraft de sis­te fire åre­ne, men over­ord­net var de alle eni­ge: «Tid­lig inn­sats» er den nye vi­nen. Pro­ble­mer og uten­for­skap skal fore­byg­ges de førs­te åre­ne på sko­len fram­for å re­pa­re­res man­ge år sei­ne­re.

Det er god po­li­tikk, men ikke noe an­net enn re­sir­ku­le­ring av de sam­me løf­te­ne fra 1997. Re­sul­ta­tet av da­ti­das «tid­lig inn­sats» ble med «tid­lig» – fra både gule, røde, grøn­ne, blå og blå­blå po­li­ti­ke­re. Trover­dig­he­ten til par­ti­er som tjue år etter sier de nå skal inn­fri, har fått seg en ripe i lak­ken. D et er like fullt lov å håpe

at løf­te­ne om­si­der føl­ges opp på Stor­tin­get. Den over­ord­ne­de enig­he­ten bør ta rei­sen fra valg­ta­ler til handle­kraft. Og best i gang med ar­bei­det er KrFs Knut Arild Harei­de. Fre­dag for­ri­ge uke tok han til orde for en grun­dig eva­lu­e­ring og ut­red­ning av seks­års­re­for­men. «En del av dem som vi så be­gyn­ne som seks­årin­ger, er de som nå går ut av vi­dere­gå­en­de og fal­ler fra», for­tal­te Harei­de VG og fulg­te opp: «Jeg tror at vi har va­ert med på å ska­pe fle­re skole­ta­pe­re gjen­nom seks­års­re­for­men». V i de­ler be­kym­rin­gen, selv om det selv­sagt er

for tid­lig å kon­klu­de­re. Før vi vel­ger en ny inn­ret­ning på det førs­te skole­året tren­ger vi der­for mer forsk­ning slik at vi sik­rer et fag­lig for­svar­lig til­bud. Men uan­sett er lek og pe­da­go­gikk til­pas­set bar­nas al­der og mo­den­hets­nivå av­gjø­ren­de for at de skal kun­ne la­ere noe. De sis­te tjue åra har vi nok bom­met og bar­na har be­talt pri­sen.

«BEST I GANG MED AR­BEI­DET ER KRF»

FOTO: KALLESTAD, GORM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.