HAR ALL­TID DRØMT OM OL-ME­DAL­JE

Dagbladet - - SPORT - Tekst: MAG­NUS GAMLEM mag­nus.gamlem@dag­bla­det.no

Un­der NM på skøyter sis­te hel­ga i ok­to­ber vis­te Sver­re Lun­de Pedersen at han er et av Nor­ges sto­re skøyte­håp den­ne se­son­gen. Skøyte­es­set tok gull på 1500-me­ter, 5000-me­ter og 10 000-me­ter, og fei­de all mot­stand av ba­nen. På 10 000-me­te­ren tok han mes­ter­skaps­re­kord, og ble be­løn­net med konge­po­ka­len.

Alt det­te ba­erer håp om at Lun­de Pedersen kan va­ere en re­ell me­dal­je­kan­di­dat når OL går av sta­be­len nes­te år.

– Det er godt å kjen­ne at for­men er i rute. Jeg had­de en tung se­song i fjor, men fø­ler jeg er bed­re nå, sier han.

I hel­ga be­vis­te skøyte­lø­pe­ren nok en gang at han nå er en mann å reg­ne med i top­pen. På 5000 me­te­ren i He­er­en­ve­en søn­dag kom Lun­de Pedersen på 3. plass.

Drøm­men om me­dal­je

I en OL-se­song, hand­ler det mes­te om å sør­ge for at man tref­fer en form­topp un­der mes­ter­ska­pet.

Sjan­sen til å ta en OL-me­dal­je kom­mer bare hvert fjer­de år, og en ut­øver har et be­gren­set an­tall mu­lig­he­ter til å sti­ge opp på sei­ers­pal­len.

– OL-me­dal­je er mitt sto­re mål og har va­ert drøm­men helt siden jeg be­gyn­te med skøyter, for­tel­ler Lun­de Pedersen, som li­ke­vel er klar på at det er en jobb som må gjø­res før de rei­ser til Py­e­ong­chang i fe­bru­ar.

– Først har vi en vik­tig høst foran oss, der vi skal kva­li­fi­se­re oss til OL. Ran­kin­gen av­gjø­res av hvor­dan vi gjør det i ver­dens­cu­pen, sier han.

Sterkt lag

Selv om Lun­de Pedersen var su­ve­ren un­der NM, gror det godt bak han også. Han tror en av Nor­ges bes­te sjan­ser lig­ger på lag­tem­po­en.

– Jeg reg­ner lag­tem­po og 1500 me­ter som mine ster­kes­te øvel­ser. Vi har et vel­dig godt lag, med man­ge som går fort, og det er lite som kom­mer til å skil­le. Jeg tror vi kom­mer til å stil­le et sterkt lag i OL, sier han.

Og lag­fø­lel­sen har all­tid va­ert vik­tig for Lun­de Pedersen. Sam­men med blant and­re Hå­vard Lorent­zen og Sind­re Hen­rik­sen har han Fa­na Idretts­lag som mo­der­klubb.

– Klub­ben har be­tydd mye for meg gjen­nom hele kar­rie­ren. Det er et stort mil­jø der og tror jeg er en suk­sess­fak­tor. Fa­na be­tyr fort­satt mye for meg, og jeg har all­tid de i ryg­gen, for­tel­ler han.

I fa­rens skøyte­spor

Han er sønn av tid­li­ge­re lands­lags­tre­ner Jar­le Pedersen, og ble tid­lig dratt med på skøyte­ba­nen.

Pap­pa Pedersen har også va­ert ak­tiv skøyte­lø­per, og står med to NM-me­dal­jer. I til­legg del­tok han i OL i 1980.

– Det har all­tid va­ert et godt mil­jø i Fa­na. Det kom en kunst­is­bane tid­lig på 90-tal­let, og jeg har fulg­te etter bro­ren min og fa­ren min dit. Der ble vi en del av mil­jø­et, for­tel­ler han.

Dyr­ke pro­fi­ler

Skøyter har len­ge va­ert en av de størs­te vin­ter­idret­te­ne i Nor­ge, men i sei­ne­re tid har in­ter­es­sen for is­spor­ten dalt.

Lun­de Pedersen skul­le øns­ke at en­ga­sje­men­tet var stør­re, men mener det er mu­lig å få opp­merk­som­het fra fol­ket igjen.

– Vi må dyr­ke fram pro­fi­ler og få go­de re­sul­ta­ter. Da kom­mer også in­ter­es­sen. Det er noe man­ge av de and­re vin­ter­idret­te­ne har lyk­tes med. Når man vin­ner helg etter helg blir folk in­ter­es­sert, og det er noe vi job­ber hardt for.

Stem på din klubb www.klub­be­ni­mitt­hjer­te.no. på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.