Har du gitt deg selv et klapp på skul­de­ren i dag?

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: RONJA VINNENG La­erer­as­sis­tent og to­barns­mor

I den­ne mørke­ti­den er de­pre­sjo­nen på vei til­ba­ke. Led­de­ne gjør eks­tra vondt. Nak­ken er stiv og bei­na vil ikke gå. Jeg les­te at en av fem lever på pen­ger fra Nav. Du er kan­skje en av dem? Kan­skje du er en av dem som har en usynlig kro­nisk syk­dom?

Man­ge lu­rer kan­skje på hvor­for du går hjem­me.

Vi må tør­re å spør­re. Vi må spør­re for å la­ere. For­hå­pent­lig­vis vil vi for­stå hver­and­re bed­re, og unn­går kom­men­ta­rer som «jam­men, du ser jo frisk ut!?»

Hvor­dan sy­nes du selv at det går? Har du gitt deg selv et klapp på skul­de­ren i dag? Har du tatt til deg en kom­pli­ment, og trodd på det? Du er bra nok. Du er sterk. Du tren­ger ikke va­ere sterk hele ti­den. Pust. Det er lov å grå­te. La tå­re­ne tril­le.

De usyn­li­ge syk­dom­me­ne kom­mer i man­ge for­skjel­li­ge va­ri­an­ter. Det skal ikke va­ere skam­be­lagt å ha en usynlig syk­dom.

Smil. Ta imot trøs­ten og om­sor­gen. Det er lov. Det er greit. En hyg­ge­lig til­bake­mel­ding set­ter alle pris på, noen mer enn and­re. Du er bra nok. In­gen har rett til å tram­pe på deg. Du er sterk. Jeg vet at du kan.

Den til­syne­la­ten­de frisk­he­ten tar mye kref­ter og ener­gi. Din nå­va­eren­de ar­beids­opp­ga­ve er å blir frisk nok til å mest­re hver­da­gen. Kan­skje du fø­ler skam for­di du er en «na­ver», for­di du ikke len­ger mest­rer ar­beids­li­vet. Du har dår­lig sam­vit­tig­het for alt du ikke får gjort. Alt du skul­le ha gjort.

Du får in­gen opp­skrift på hvor­dan du skal leve med usyn­li­ge (kro­nis­ke) syk­dom­mer. Du kla­rer det. Jeg vet du kla­rer det.

Pl­ut­se­lig en dag er det de døm­men­de men­nes­ke­ne som er lang­tids­syk­meld­te. Har de tenkt den tan­ken ? Det kan skje hvem som helst. Det kan skje i mor­gen.

Du ser and­re smi­ler, men du kla­rer ikke smi­le selv. Du ER bra nok. Det er ok at du ikke or­ker. Det er helt ok. Pust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.