SKUE­SPIL­LER BAARD OWE DØD AV LUNGE­KREFT

Dagbladet - - SIGNALER -

Den norsk-dans­ke skue­spil­le­ren og san­ge­ren Baard Owe er død, 81 år gam­mel.

Baard Owe døde i sitt hjem lør­dag etter å ha av­slut­tet en kort­va­rig be­hand­ling for lunge­kreft, skri­ver ny­hets­by­rå­et Ritzau.

Han var gjen­nom 60 år gift med skue­spil­ler Ma­rieLoui­se Co­ninck. Owe ar­bei­det som skue­spil­ler til det sis­te, og var på jobb da­gen før han døde.

Owe ble født i Mo­sjø­en, og reis­te etter ut­dan­nel­sen ved Sta­tens Tea­ter­sko­le i Oslo til Dan­mark og Aal­borg Tea­ter på 1950-tal­let.

Der har han spilt en rekke rol­ler i film og på fjern­syn, blant an­net som pro­fes­sor Bon­do i Lars von Tri­ers TV-se­rie «Ri­get».

Han var bisp Ni­ko­las i den fel­les­nor­dis­ke opp­set­nin­gen av Ib­sens «Kongs­em­ner­ne» på Na­tio­nal­thea­tret i 2005. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.