Mi­nis­ter un­der press

Dagbladet - - LEDER -

D et knap­pe året Ter­je Sø­vik­nes nå har hatt på seg

si­den han re­tur­ner­te til riks­po­li­tik­ken før jul i fjor, har va­ert brukt godt. Gjen­nom et bein­hardt fo­kus på de sto­re mu­lig­he­te­ne for norsk olje og gass fram­over har han blitt en mar­kant mi­nis­ter, og klart å løf­te fram Frp som oljas par­ti. Nå ser det der­imot ut til at han vil få mer­ke at det også kan bli for mye av det gode.

For det be­gyn­ner å svi un­der føt­te­ne til olje- og energi­mi­nis­te­ren nå. Usik­ker­het rundt både sik­ker­he­ten og lønn­som­he­ten ved Go­liat-ut­byg­gin­gen i Ba­rents­ha­vet har skapt over­skrif­ter len­ge. Det sam­me har Sø­vik­nes hånd­te­ring. Men sa­er­lig de sis­te uke­ne har si­tua­sjo­nen blitt satt på spis­sen. H elt si­den star­ten av ok­to­ber har pro­duk­sjo­nen ved

platt­for­men va­ert satt på vent, etter at Pe­tro­le­ums­til­sy­net slo alarm om al­vor­li­ge mang­ler.

Gjen­nom skrift­li­ge spørs­mål til stats­rå­den har SV presset mi­nis­te­ren på om ut­byg­gin­gen i det hele tatt vil va­ere lønn­som for sta­ten og fel­les­ska­pet på sikt, hvor­på både sva­re­ne og pro­ses­sen rundt dem har vek­ket opp­sikt. O g i går spisset si­tua­sjo­nen seg yt­ter­li­ge­re til for Sø­vik­nes og de­par­te­men­tet. I hva som kan se ut som et for­søk på å skjønn­male si­tua­sjo­nen, har Sø­vik­nes ute­luk­ken­de lent seg på tall fra ope­ra­tø­ren Eni. Over­for Stor­tin­get har han med­delt at de­par­te­men­tet selv ikke har gjort egne be­reg­nin­ger av lønn­som­he­ten til ut­byg­gin­gen.

Men som olje­tid­skrif­tet Upstre­am vis­te man­dag, lå tal­le­ne for å gjø­re be­reg­nin­ge­ne Stor­tin­get ba om hele ti­den til­gjen­ge­lig hos Sø­vik­nes un­der­lig­gen­de etat, Olje­di­rek­to­ra­tet. Det kun­ne di­rek­to­ra­tet selv be­kref­te over­for Dag­bla­det i går. I en presse­mel­ding i går etter­mid­dag inn­røm­met Olje- og energi­de­par­te­men­tet også at de nå er blitt gjort kjent med at Olje­di­rek­to­ra­tet i 2015 bruk­te dis­se tal­le­ne i et in­ternt no­tat, som be­lys­te lønn­som­he­ten ved nett­opp Go­liat-ut­byg­gin­gen.

No­ta­tet opp­sum­mer­te Go­liat som en­ten mar­gi­nalt lønn­somt el­ler mar­gi­nalt ulønn­somt, noe som er langt fra Enis egne, op­ti­mis­tis­ke pro­gno­ser.

Det­te lå klart og til­gjen­ge­lig for Sø­vik­nes, had­de han bare spurt etter det, slik han bur­de gjort. N å vars­ler de­par­te­men­tet at

det vil fore­ta en bre­de­re vur­de­ring av lønn­som­he­ten før skatt knyt­tet til Go­liat. Det er på høy tid. At Stor­tin­get nå skal få tal­le­ne de hele ti­den har øns­ket er gle­de­lig.

Men en full­sten­dig gjen­nom­gang av hvor­dan vi har hav­net her er li­ke­vel på sin plass. Der­for bør SV gjø­re al­vor av trus­se­len om å ta sa­ken til kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en. Har Sø­vik­nes el­ler and­re rundt ham be­visst sett bort fra in­for­ma­sjon som kun­ne gjort Stor­tin­get klo­ke­re, er det dra­ma­tisk.

«I GÅR SPISSET SI­TUA­SJO­NEN SEG YT­TER­LI­GE­RE»

UN­DER PRESS: Ter­je Sø­vik­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.