TI­TU­SE­NER HJEMLØSE

Dagbladet - - NYHET -

Red­nings­ar­bei­de­re gra­ver fram fle­re om­kom­ne etter jord­skjel­vet i de kur­dis­ke om­rå­de­ne nord i Iran søn­dag. Tu­sen­vis av fa­mi­li­er er hjemløse og ven­ter på hjelp.

I går be­søk­te Irans pre­si­dent Hassan Rou­ha­ni Ker­mans­hah, som ble har­dest ram­met. Han lo­vet rask hjelp. 530 men­nes­ker er be­kref­tet døde, og rundt 8000 er skadd på iransk side av gren­sen. I de tyn­ne­re be­fol­ke­de ira­kis­ke om­rå­de­ne er ikke skade­om­fan­get så stort. (NTB) FRYK­TER KAOS: Göteborg fryk­ter både tra­fikkaos og om­fat­ten­de bråk og de­mon­stra­sjo­ner når EU sam­ler seg til ufor­melt topp­møte i byen fre­dag.

Po­li­ti­et har for­be­redt en av de størs­te inn­sat­se­ne i byen gjen­nom ti­de­ne for å unn­gå en gjen­ta­kel­se av opp­tøy­ene un­der EU-topp­mø­tet i byen i 2001. (NTB)

KALDT: Kul­da på høy­lan­det der skjel­vet inn­traff, kan kom­me ned mot 15 mi­nus­gra­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.