Rett­fer­dig­het og sånn

Dagbladet - - SIGNALER -

Ame­ri­kansk. Regi: Zack Sny­der.

FILM:

Greit at de red­der men­nes­ke­he­ten fra ut­slet­tel­se el­ler un­der­tryk­kel­se med jev­ne mel­lom­rom. Men må de ta seg selv så for­ban­na høy­ti­de­lig av den grunn? Su­per­hel­te­ne fra DC Co­mics har all­tid va­ert litt døl­le­re enn sine sprels­ke nevø­er og nie­ser i Mar­vel-histo­rie­ne, blant an­net av den enk­le grunn at de stam­mer fra tid­li­ge­re ti­der, da menn og kvin­ner kun­ne trekk i tri­kot og ned­kjem­pe slem­min­ger uten at de også skul­le be­hø­ve å va­ere inn­for­stått selv­iro­nis­ke. Men re­sul­ta­tet er at rydde­gut­ter som Superman og Batman halter rundt med sitt eget gravalvor som en klamp om fo­ten.

Stiv Affleck

Idet «Ju­s­tice League» be­gyn­ner sør­ger ver­den over Su­per­mans død, og an­sva­ret for ver­dens ve og vel lig­ger der­med på skuld­re­ne til Batman, spilt av Ben Affleck. Som si­vi­li­sa­sjons­støtte­ord­ning bur­de Affleck fun­ge­re ut­mer­ket, all den tid han all­tid har hatt noe tøm­mer­stok­ke­te over seg som skue­spil­ler, men som sjel­fullt nav blir han desto fla­te­re.

Gode ny­kom­me­re

Hel­dig­vis er Won­der Wo­man, spilt av Gal Ga­dot, frem­de­les med. Ga­dot er den som i størst grad har klart å gjø­re den iblant nes­ten uut­hol­de­li­ge opp­rik­tig­he­ten i dis­se fil­me­ne og gjø­re den til noe inn­ta­gen­de. Og når «Ju­s­tice League» fak­tisk ikke på langt na­er er den mest pom­pø­se av de ny­ere DC-fil­me­ne, er det også i stor grad tak­ket va­ere de ny­an­kom­ne su­per­hel­te­ne, som re­krut­te­res for å fyl­le tom­rom­met etter man­nen i blått: The Flash (Ez­ra Mil­ler), Cy­borg (Ray Fis­her) og Aqua­man (Ja­son Mo­moa).

Mil­lers Flash blir en iso­lert ten­åring med psy­kis­ke ut­ford­rin­ger som til­fø­rer uni­ver­set en for­fris­ken­de rar­het, mens Mo­moas Aqua­man (Khal Drogo fra «Game of Thro­nes») får no­en kle­de­li­ge tab­lå­er der han kom­man­de­rer bøl­ge­ne som om­gir ham. De bur­de fått stør­re arm­slag ut­over det rent fy­sis­ke. No­en av sce­ne­ne hel­te­ne i mel­lom er di­rek­te sjar­me­ren­de. Og Bruce Way­nes but­ler Al­fred, spilt av en for lite an­vendt Jere­my Irons, kom­mer inn i kor­te, sørg­mo­di­ge gli­per og kom­mer med lav­ma­el­te be­trakt­nin­ger om hvor un­der­lig det fø­les å red­de en ver­den han ikke len­ger for­står el­ler fø­ler seg hjem­me i. Og om at sa­e­rin­ge­ne han job­ber med bur­de se å skaf­fe seg en da­te.

Gjesp av en skurk

Det sis­te er imid­ler­tid vans­ke­lig så len­ge hel­te­ne har sitt ful­le hyre med å red­de ver­den fra den makt­syke Step­pen­wolf (Ciaràn Hinds). Den størs­te då­den de ut­ret­ter er imid­ler­tid å kla­re å hol­de seg våk­ne un­der­veis. Step­pen­wolf er et gjesp av en ne­me­sis, en tår­nen­de kli­sjé med horn og øks og tor­den­ta­ler om all makt, som alt­så kom­mer til å bli hans hvis bare duppe­ditt A set­tes sam­men med duppe­ditt B og C. Re­sul­ta­tet er kam­per som er pent ko­reo­gra­fert, men uten no­en egent­lig spen­ning. «Ju­s­tice League» blir et hvile­sk­ja­er og en sjaue­økt, på sam­me tid. Hans egne slave­lig­nen­de spei­de­re, en slags uhumsk blan­ding av zom­bier og øyen­stik­ke­re som snu­ser seg frem til folks frykt, er mye skum­le­re, men kun­ne va­ert bed­re an­vendt.

Det er som om re­gis­sør Zack Sny­der har skjønt at det ikke er så mye å hen­te ved å føl­ge ho­ved­spo­ret her. «Ju­s­tice League» fore­går i epi­so­disk stak­ka­to, på ste­der som ikke fø­les som ste­der. Der er det bare mid­dels en­ga­sje­ren­de å se over­men­nes­ker slå løs på hver­and­re.

«SUPERMAN OG BATMAN HALTER RUNDT MED SITT EGET GRAVALVOR SOM EN KLAMP OM FO­TEN.»

GODE NY­KOM­ME­RE: Aqua­man (Ja­son Mo­moa), The Flash (Ez­ra Mil­ler) og Cy­borg (Ray Fis­her) slut­ter seg til gjen­gen til Won­der Wo­man (Gal Ga­dot).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.