Kon­gens nei til Kir­sten Flag­stad

Dagbladet - - SIGNALER - Espen.selv­ik@yahoo.com

Da Nor­ges elds­te klas­sis­ke fest­spill skul­le åp­nes for førs­te gang i Ber­gen i 1953, ut­spil­te det seg et dra­ma i ku­lis­se­ne. Kong Haa­kons na­er­va­er var sterkt øns­ket ved den­ne be­gi­ven­he­ten, og mo­nar­ken selv vil­le dra. Kir­sten Flag­stad, som de­fi­ni­tivt var et ver­dens­navn, ble en­ga­sjert som so­list. Det­te var kon­gen ikke spe­si­elt glad for, be­grun­net med Flag­stads re­tur til Nor­ge i 1941 da lan­det var ok­ku­pert av tys­ker­ne.

Si­tua­sjo­nen ble løst ved at den be­røm­te nors­ke so­pra­nen an­kom Ber­gen no­en da­ger etter den sto­re åp­nin­gen, da var Kong Haa­kon al­le­re­de reist. Det­te var også enes­te gang Kir­sten Flag­stad med­vir­ket un­der Fest­spil­le­ne i Ber­gen. No­en år se­ne­re ble hun mo­tiv på fri­mer­ker og penge­sed­ler, fikk stjerne på Hol­ly­wood Walk of Fa­me og mot­tok St.Olavs Or­den. Hva skjed­de? KIR­STEN FLAG­STAD - født på Ha­mar i 1895 ble en mu­si­kalsk ver­dens­stjer­ne i en kre­ven­de tid. Den tys­ke kul­tur­ar­ven er en grunn­pil­lar i den klas­sis­ke mu­sik­ken, og Flag­stad fikk sjan­sen ved Wag­ner-fest­spil­le­ne i Bayre­uth i 1933 og 1934. Året etter gjor­de hun sin sen­sa­sjo­nel­le de­but ved Me­tro­po­li­tan i New York. Her ble Flag­stad su­per­stjer­ne og fast an­satt, men hun reis­te hjem til Nor­ge i 1941 for å va­ere med sin fa­mi­lie. Det­te ut­vik­let seg til en vans­ke­lig af­fa­ere med på­stan­der om tysk­venn­lig virk­som­het. Ekte­man­nen var med­lem av NS og ble ar­res­tert etter kri­gen, men døde i 1946.

Hun ble fri­kjent for alle an­kla­ger og gjen­opp­tok sin kar­rie­re. I 1958 ble Kir­sten Flag­stad an­satt som den førs­te sjef ved Den Nors­ke Ope­ra og spil­te en av­gjø­ren­de rol­le for am­bi­sjo­ner og vi­de­re vekst her. Helsen var ikke den bes­te, og i 1962 døde hun 67 år gam­mel.

Det er be­ty­de­lig for­skjell på kul­tu­rel­le ut­trykk i et na­zis­tisk og to­ta­li­ta­ert re­gi­me, kon­tra det tys­ke folks his­to­ris­ke kul­tur­arv. Kir­sten Flag­stad ble ver­dens­be­rømt da hun sang Richard Wag­ners dra­ma­tis­ke verk på opera­sce­ner bed­re enn no­en an­nen. Det var ikke hen­nes feil at makt­ha­ver­ne mis­bruk­te den­ne mu­sik­ken i egen pro­pa­gan­da. EN ALDRENDE KOMPONIST be­fant seg på sam­me tid i Gar­misch i Bay­ern og re­gist­rer­te at den tys­ke si­vi­li­sa­sjon nes­ten gikk til grun­ne etter kri­gen. Richard Strauss (1864-1949) fant fram tre dikt av Herr­mann Hes­se og et av Joseph von Eichendorff, Im Ab­end­rot. Et av de mest bane­bry­ten­de verk i det for­ri­ge år­hund­re - «Vier Letz­te Lie­der» - ble skapt. Et mu­si­kalsk far­vel til li­vet. San­ge­ne er det yp­pers­te i sin sjan­ger og for­mid­ler re­sig­na­sjon og skjeb­ne med islett av håp. Strauss øns­ket at Kir­sten Flag­stad var so­list ved ur­opp­fø­rel­sen som fant sted i 1950 i Royal Al­bert Hall med di­ri­gent Wilhelm Fur­twäng­ler og Phil­har­mo­nia-or­kes­te­ret. Den tids størs­te navn. «VIER LETZ­TE LIE­DER» fram­fø­res re­gel­mes­sig over hele ver­den, også i nors­ke or­kest­re. Mu­sik­ken og teks­tens enor­me spreng­kraft gjør dypt inn­trykk, for­di det­te er kunst som for­mid­ler sann er­kjen­nel­se om ne­der­lag og smer­te. På kon­ser­ten ved Fest­spil­le­ne i Ber­gen tre år se­ne­re, opp­tråd­te Kir­sten Flag­stad med san­ger av Ed­vard Grieg, samt Richard Wag­ners «Lie­be­stod» og slutt­sce­nen fra Göt­ter­däm­mer­ung (Rag­na­rok). OsloFil­har­mo­ni­en og di­ri­gent Odd Grü­ner-Heg­ge med­vir­ket, og so­lis­ten fikk stort bi­fall og krans på sce­nen.

Kir­sten Flag­stads kunst­ne­ris­ke og per­son­li­ge mot har in­spi­rert ge­ne­ra­sjo­ner av mu­si­ke­re og san­ge­re. Hun er et ek­sem­pel på at kuns­te­ris­ke ut­trykk all­tid må heve seg over makt­ha­ver­nes agen­da og for­mid­les av ut­øve­re med in­tegri­tet og ta­lent. Nor­ge verd­set­ter det­te i dag, og det er opp­ret­tet et Kir­sten Flag­stad-mu­se­um på Ha­mar.

FOTO: NTB SCANPIX

OPERASJEF: Kir­sten Flag­stad ble i 1958 Nor­ges førs­te operasjef. Kong Haa­kon var lite be­geist­ret da hun fem år tid­li­ge­re skul­le opp­tre un­der Fest­spil­le­ne i Ber­gen.

ESPEN SELV­IK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.