OF­FENT­LIG AN­SAT­TE B

Job­ber vi len­ger enn til fyl­te 67 år, re­du­se­res i ste­det pen­sjo­nen. Det var vel ikke me­nin­gen?

Dagbladet - - SIGNALER -

Om det er tatt ut full pen­sjon fra folke­tryg­den el­ler ikke, må selv­sagt va­ere to­talt uved­kom­men­de i sli­ke til­fel­ler. Be­reg­nin­gen vil bli akku­rat den sam­me. For ved å gå av med full pen­sjon ved fyl­te 67 år, vil­le ved­kom­men­de uan­sett ha fått ut­be­talt an­de­len fra folke­tryg­den. Og til­leggs­be­lø­pet fra pen­sjons­kas­sa vil­le brakt to­tal­be­lø­pet opp til 66 pro­sent av slutt­lønn. Det vil med ret­te fø­les som et «ran» fra pen­sjons­kas­sas side at pen­sjo­nen i ste­det fak­tisk re­du­se­res ve­sent­lig. EN­DA VER­RE VIL det bli for ar­beids­ta­ke­ren som job­ber i halv stil­ling, om ved­kom­men­de, på grunn av mye å gjø­re på ar­beids­ste­det, skul­le gå med på å job­be i full stil­ling de sis­te må­ne­de­ne før pen­sjo­ne­ring. Da ut­be­ta­ler ikke pen­sjons­kas­sa noe i den pe­rio­den – noe som selv­sagt bør gi økt pen­sjon. Men, tro det el­ler ei, på kon­kret fore­spør­sel sva­rer Sta­tens Pensjonskasse at tvert imot vil ut­be­ta­lin­ge­ne fra pen­sjons­kas­sa da bli yt­ter­li­ge­re re­du­sert. Ved­kom-

FOR­SKJEL­LER: I pri­vat sek­tor løn­ner det seg å stå len­ge i jobb, og man kan både job­be og sam­ti­dig ta ut full pen­sjon. I of­fent­lig sek­tor blir du straf­fet om du job­ber leng­re, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.