Po­li­tisk rå­kjø­ring dre­per villak­sen

Det er uak­sep­ta­belt at Per Sandberg til­la­ter pro­duk­sjons­vekst i om­rå­der med inn­til ti pro­sent lakse­lus­re­la­tert villaks­død.

Dagbladet - - SIGNALER - ERIK STERUD Bio­log og fag­sjef, Nors­ke Lakse­el­ver

Re­gje­rin­gen sa i 2009 at vi skal ha en ba­ere­kraf­tig opp­dretts­in­du­stri som ikke slip­per ut lakse­lus i slikt om­fang at det har be­stands­re­gu­le­ren­de ef­fekt på vill lakse­fisk. Stor­tin­get gjen­tok det­te i 2015. 10–30 pro­sent ned­gang i villaks­be­stan­de­ne er greit, sier der­imot fiskeri­mi­nis­ter Per Sandberg.

I et inn­legg i Dag­bla­det skri­ver Sandberg hvor for­nøyd han er med sitt nye tra­fikk­lys for jus­te­ring av pro­duk­sjo­nen av opp­dretts­laks. Han på­pe­ker at ver­ken opp­dretts­in­du­stri­en el­ler villaks­in­ter­es­se­ne er for­nøy­de, uten at det har fått ham til å re­flek­te­re over sin egen til­freds­het. I ET VELFUNGERENDE lys­kryss er det ikke kon­flikt mel­lom krys­sen­de tra­fikk, og de myke tra­fi­kan­te­ne gis god tid til å kom­me seg trygt over på grønt. I Sand­bergs lys­kryss er det villak­sen som er den myke tra­fi­kan­ten. Den er av­hen­gig av at opp­dretts­in­du­stri­en får både gult og rødt lys, så lakse­un­ge­ne kan kom­me seg trygt til havs på grønt uten å bli drept av lakse­lus fra alle opp­dretts­an­leg­ge­ne. Da er det uak­sep­ta­belt at mi­nis­te­ren har sagt at den røde lam­pa i tra­fikk­ly­set ikke skal kob­les til før om to år. Det er også ille at han ny­lig ig­no­rer­te fors­ker­råd om å set­te på det gule ly­set i Nord-Trøn­de­lag, og selv valg­te å gi opp­dret­ter­ne grønt lys. På top­pen av det­te har Sandberg be­stemt at no­en opp­dret­te­re kan få kjø­re på både gult og rødt (øke pro­duk­sjo­nen) der­som de kjø­rer litt sak­te­re (slip­per ut litt faer­re lus) enn de and­re. HELT EN­KELT: I hvert av de 13 pro­duk­sjons­om­rå­de­ne langs kys­ten får opp­dret­ter­ne grønt lys for å øke pro­duk­sjo­nen med til sam­men seks pro­sent an­net­hvert år, så len­ge lakse­lus fra an­leg­ge­ne de­res ikke tar li­vet av mer enn ti pro­sent av de vil­le lakse­un­ge­ne hvert år. I om­rå­der der lakse­lusa år­lig tar li­vet av mel­lom ti og tret­ti pro­sent av villak­sen må opp­dret­ter­ne fry­se pro­duk­sjo­nen på da­gens nivå, men mø­tes ikke med and­re kol­lek­ti­ve re­ak­sjo­ner. I om­rå­der der det slip­pes ut så mye lakse­lus at mer enn tret­ti pro­sent av villak­sen dør hvert år, blir det fra 2019 rødt lys og seks pro­sent pro­duk­sjons­ned­tak for opp­dret­ter­ne. Unn­taks­reg­ler åp­ner li­ke­vel for pro­duk­sjons­øk­ning også i røde og gule om­rå­der.

Nors­ke Lakse­el­ver me­ner det er uak­sep­ta­belt at Sandberg til­la­ter pro­duk­sjons­vekst i om­rå­der med inn­til ti pro­sent lakse­lus­re­la­tert villaks­død, og ikke vil ta ned pro­duk­sjo­nen før lusa dre­per mer enn tret­ti pro­sent av villak­sen hvert år. Vi me­ner det hel­ler ikke er hjem­mel i lov­ver­ket for å inn­føre det­te sys­te­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.