HARRY-BACON

Mye å spa­re i Sve­ri­ge, men velg rik­tig vare.

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: TI­NE FALTIN tfa@dag­bla­det.no

No­en ski­ver lig­ger gyl­len­bru­ne og sprø­stek­te foran oss. And­re har et rød­lig skja­er etter ste­king, at­ter and­re er blitt nes­ten svar­te etter mø­tet med steke­pan­na.

Vår test av bacon kjøpt i Sve­ri­ge vi­ser sto­re va­ria­sjo­ner i hvor­dan rå­va­ren opp­fø­rer seg i kon­takt med var­me. Sma­ken skal også vise seg å va­ere alt fra «ny­de­lig» til «skik­ke­lig dår­lig».

Mye vann

Hvor godt ba­co­net tå­ler var­me er vik­tig. En­kel­te ba­con­pro­duk­ter i tes­ten be­holdt for­men, and­re krym­pet foran øyne­ne våre mens vi stek­te. No­en ble det så lite igjen av at vårt test­pa­nel, kokk Bård Gre­ni og mat­jour­na­list Åse Dot­te­rud, tror lov­lig mye vann er sprøy­tet inn. En­kel­te av pro­duk­te­ne er til­satt sva­ert mye salt.

En­kel­te av pro­duk­te­ne er til­satt sva­ert mye salt, og sma­ken er fak­tisk som natt og dag fra den ene pak­ka til den and­re, skul­le det vise seg.

Ikke bare bil­lig

Det ble langt mel­lom hurra­ro­pe­ne hos vårt test­pa­nel den­ne gang.

Hvis du tror alt svenske­ba­con er bil­lig, må du tro om igjen. Pri­sen på pak­ke­ne vi kjøp­te inn va­rie­rer fra 69 kro­ner til opp­un­der 200 kro­ner pr kilo.

Vår kon­klu­sjon

Mye svensk bacon er ikke verdt pen­ge­ne. Men det fin­nes unn­tak!

Du fin­ner pro­duk­ter du trygt kan ta med i bi­len hjem, uten å be­ta­le dyrt. Det bil­ligs­te ba­co­net gjør det fak­tisk best i vår test.

FOTO: JOHN T. PE­DER­SEN

LETT Å KJØ­PE FEIL: - Va­er var­som når du grense­hand­ler, opp­ford­rer kokk Bård Gre­ni og mat­jour­na­list Aase Dot­te­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.