Da Maren Lund­by (23) an­kom OL-byen, ble hun over­falt av ja­pans­ke jour­na­lis­ter. Litt til­fel­dig, men ikke helt.

Dagbladet - - SPORT - Tub@dag­bla­det.no

PY­E­ONG­CHANG

Lund­by hop­per i dag for me­dal­je i nor­mal­bak­ken i Py­e­ong­chang i Sør-Ko­rea. Det er det­te 23-årin­gen strek­ker seg til å si.

Men strengt talt er det gul­let som tel­ler. Hun vil ikke si det høyt, men det er det­te hun per dags dato er god for. Hun leder ver­dens­cu­pen su­ve­rent foran Kat­ha­ri­na Alt­haus (Tysk­land) og Sa­ra Ta­ka­nas­hi (Ja­pan).

Nett­opp Ta­ka­nas­hi har i man­ge år va­ert den bes­te kvinne­hop­pe­ren i ver­den. Nå er hun de­tro­ni­sert av Lund­by. Der­for er opp­merk­som­he­ten rundt den nors­ke jen­ta stor i Ja­pan. Folk vil vite hvem som har vip­pet ynd­lin­gen de­res ut av po­si­sjon.

Bra sam­ta­le

(Dag­bla­det): ster­ke­re po­si­sjon. Også i Nor­ge, selv om ikke alle skan­ser er re­vet ned. Blant an­net er nor­mal­bakke­ren­net den enes­te kon­kur­ran­sen i OL.

Jen­te­ne har bare spo­ra­disk slup­pet til i sto­re bak­ker. Og ski­fly­ging er fore­lø­pig en fjern drøm. Ar­gu­men­tet til de høye her­rer i FIS er at de ge­ne­rel­le fer­dig­he­te­ne ikke er gode nok.

Lund­by be­gyn­te å hop­pe da hun var tre år. På 20 år har jen­ta fra Kol­bu­ka­me­ra­te­ne bygd seg opp til å bli den alle snak­ker om i hopp­sir­ku­set.

– Bro­ren min tok meg med i bak­ken. Si­den har jeg va­ert der. Å hop­pe er det ku­les­te jeg vet om.

Sprud­len­de

Da Dag­bla­det møt­te Lund­by i ut­øver­lands­byen i Py­e­ong­chang i går, var hun sprud­len­de og opp­lagt. Det­te er noe alle rundt hen­ne skry­ter av: Til­stede­va­er­el­se og de­di­ka­sjon.

– Å for­kla­re fram­gan­ge­ne tar mer enn ti se­kun­der, sier tre­ner Chris­ti­an Mey­er.

– Maren har fø­lel­se og de­di­ka­sjon Født: 7. sep­tem­ber 1994. Yrke: Ski­hop­per. Klubb: Kol­bu­ka­me­ra­te­ne. Sei­re i v-cu­pen: 11. Ak­tu­ell: Hop­per OL i nor­mal­bak­ke fra klok­ka 13.50 i dag. for idret­ten. Det er ikke noe som har skjedd i år, det har hun hatt hele vei­en. Hun er en vin­ner. Vi har hele tida sett ka­non­hopp, men de har ikke kom­met så tett som nå. Opp­tu­rer og ned­tu­rer gjen­nom fle­re år har gitt god bal­last.

Neb­be­te

Sports­sjef Clas Bre­de Bråt­hen er like im­po­nert:

– Hun har alt, en­kelt og greit. Tek­nikk, rå­skap, tre­nings­vil­je og se­riø­si­tet. Det er in­gen­ting å peke på i ne­ga­tiv ret­ning, bort­sett fra at hun er neb­be­te mot meg. – Hva me­ner du? – For­le­den snak­ket vi om vin­ter-OL, når le­ke­ne star­tet. Jeg svar­te 1924. Da sa hun: «Du var vel sports­sjef da også, du.» Hun har en smart­ness å kom­men­te­re ting på som jeg sy­nes er kul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.