#METOO-KUNST

Dagbladet - - SIGNALER -

I kjøl­van­net av #me­etoo-kam­pan­jen ar­ran­ge­rer Kunst­aka­de­mi­et i Oslo pla­kat­pro­sjek­tet «Betwe­en the li­nes», med bi­drag fra over hund­re kunst­ne­re. Ini­tia­ti­vet tar sik­te på be­visst­gjø­ring rundt pro­ble­ma­tis­ke ut­trykk for makt­dy­na­mikk, et­ter in­spi­ra­sjon fra 1970- og 80-tal­lets bri­tis­ke See Red Wo­men’s Work­shop.

FOTO: ELIN MUGAAS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.