Ende­tids­tegn

Patri­ar­ken fryk­ter at hans tid er ute.

Dagbladet - - LEDER - MA­RIE SIMONSEN msi@dag­bla­det.no

Du kan si mye om Ste­ve Ban­non, men han vet hva en re­vo­lu­sjon er når han ser en. Det gjor­de han tid­li­ge­re i år, da han satt hjem­me i so­fa­en og så på ut­de­lin­gen av Gol­den Glo­be-pri­se­ne. Film­bran­sjen var kledd i svart og Oprah Win­frey holdt sin svuls­ti­ge «Time’s Up»-tale, en fore­stil­ling som fikk de­mo­kra­ter til å drøm­me om pre­si­dent Oprah. BAN­NON SKAL iføl­ge et nytt for­ord til pock­et­ut­ga­ven av boka «De­vil’s Bar­gain», ha va­ert i fyr og flam­me og na­er­mest skre­ket til T V-en:

«Det­te er enda ster­ke­re enn po­pu­lis­me. Det stik­ker dy­pe­re. Det er pri­mi­tivt. Det er grunn­leg­gen­de. De lan­ge svar­te kjo­le­ne og alt det der – det­te er pu­ri­ta­ne­re. Det er anti-patriarkatet.»

Do­nald Trumps gam­le sjefstra­teg er ver­ken glad i fe­mi­nis­ter el­ler Hol­ly­wood-rad­di­ser, men han er de­fi­ni­tivt en varm be­und­rer av re­vo­lu­sjo­nens kraft. Av å bry­te he­ge­mo­ni­er og knu­se sta­tus quo. Han me­ner metoo-kam­pan­jen, el­ler anti-patriarkatet som han kal­ler det, vil ha enda stør­re be­tyd­ning for ame­ri­kansk po­li­tikk enn Tea Par­ty-be­ve­gel­sen, og at den vil gjø­re slutt på «ti­tu­sen år med his­to­rie». DET ER TRUMPS SKYLD , at opp­gjø­ret har kom­met så brått og med en slik rå styr­ke, er­kjen­ner Ban­non. De kun­ne ikke fun­net opp en bed­re skurk. Trump er selv­es­te ur­pa­tri­ar­ken.

Men det er fle­re tegn enn Ban­nons re­vo­lu­sjo­na­ere gikt­smer­ter som ty­der på at de sis­te åras ut­vik­ling i USA har på­vir­ket folks hold­nin­ger på en dypt­gri­pen­de måte. Og kan­skje ikke helt slik de­ler av det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et øns­ket etter valg­ne­der­la­get høs­ten 2016. IDENTITETSPOLITIKK BLE den sto­re synde­buk­ken. Ber­nie San­ders og hans til­hen­ge­re men­te de­mo­kra­te­ne had­de tapt på å dele vel­ge­re opp i grup­per med uli­ke og dels mot­set­nings­fyl­te in­te­res- ser, på be­kost­ning av den mann­li­ge hvi­te be­folk­nin­gen.

Men det sis­te året har vist at dis­se in­ter­es­se­ne kan la seg for­ene i ett li­be­ralt stand­punkt, slik det skjed­de un­der bud­sjett­kri­sa for et par uker si­den da de­mo­kra­te­ne sam­let seg om å for­sva­re de så­kal­te «drea­m­ers», barn av pa­pir­løse im­mi­gran­ter.

Fle­re un­der­sø­kel­ser, blant an­net fra an­er­kjen­te Pew Rese­arch Cen­ter, vi­ser at mann­li­ge de­mo­kra­ter snart er på lin­je med kvin­ne­li­ge i like­stil­lings­spørs­mål. Hvi­te de­mo­kra­ter na­er­mer seg svar­te vel­ge­re i sy­net på dis­kri­mi­ne­ring og ra­sis­me.

I sy­net på sex­tra­kas­se­ring er et stort fler­tall av alle de­mo­kra­ter skjønt eni­ge om at det er «et al­vor­lig pro­blem». SAM­TI­DIG HAR DIS­SE spørs­må­le­ne blitt sta­dig vik­ti­ge­re i ame­ri­kansk po­li­tikk de sis­te åre­ne, ikke bare på grunn av Trump. Re­pub­li­ka­ner­nes po­pu­lis­me og fram­veks­ten av alt right-be­ve­gel­sen har mo­bi­li­sert mot­stand. Trumps hvi­te fler­tall dem­pet ikke en­ga­sje­men­tet hos «Black Li­ves Mat­ters».

Det er ikke bare kvin­ner som vil patriarkatet til livs.

BOMBER I NABO­LA­GET: Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.