– Bli kvitt ho

Da er kam­pen i gang for å bli kvitt Ha­dia Tajik. En kamp le­det av mid­del­ald­ren­de menn.

Dagbladet - - SIGNALER - ØY­VIND NEERAAS Ap-med­lem

SENTRALSTYREMEDLEM Jørn Eg­gum «åp­ner for ut­skif­ting i Ap-le­del­sen» i et in­ter­vju med Dag­bla­det fre­dag for­ri­ge uke.

Hele in­ter­vju­et er en skjult agen­da for å bli kvitt Ha­dia. Hoved­bud­ska­pet var: Stø­re er styr­ket og står sterkt etter Gis­ke sa­ken. Ha­dia står svakt og bør skif­tes ut.

Og for å un­der­stre­ke hvor han hø­rer til i det ind­re land­skap i Ar­bei­der­par­ti­et po­eng­te­rer han føl­gen­de: «Trond har jo lang er­fa­ring og er en jaev­lig god po­li­tisk hånd­ver­ket.»

Vi som har levd i det po­li­tis­ke land­ska­pet kjen­ner igjen sli­ke ut­spill, det er ut­spill fra en fløy i par­ti­et som gjer­ne vil bli kvitt noen. LEN­GER IN­NE i avi­sen har et Ap-med­lem, Ei­lert Jan Lohne, fått til­delt et hovedinnlegg un­der tit­te­len: «Helt el­ler il­lo­jal?». Er Ha­dia en helt el­ler en skurk? Hans kon­klu­sjon er ikke uven­tet. Hun er skur­ken i Gis­ke-sa­ken.

Han byg­ger opp sin sak mot den til­tal­te skur­ken med for­mel­le inn­ven­din­ger. Hun har brutt med fel­les­ska­pets nor­mer, blitt fris­tet til si­vil uly­dig­het,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.