SNØ, IS OG HÅLKE I OSLO #KJEFTEN

Dagbladet - - OPPTUR - TOM STALSBERG tstaedAg­blA­det.no

BEKLAGER, MEN vi er nødt til å star­te den­ne sa­ken med tid­de­li bom og de­ret­ter Oslo by snow. Men. Vi skal ikke kla­ge el­ler sut­re el­ler va­ere opp­git­te over snø (sne), hålke, kaos, is og used­van­lig dår­lig brøy­ting i den­ne her­sens byen for­di da blir vi ledd av. Folk vil ris­te på ho­det også. Nei, vi blir re­gel­rett, og sik­kert med ret­te også, hå­net av bygde­folk og sa­er­lig da men­nes­ker fra et el­ler an­net sted der opp i nord som er født med plog på bei­na og som el­lers bare går i ba­ris i mi­nus 31 gra­der og tyg­ger skrå­to­bakk og spi­ser is­tap­per til kvelds­mat on the rocks med rogn. SØRINGER ALT­SÅ, sis­te sor­te­ring og så vil Egon Hol­stad skri­ve ei lis­te med ti glem­te og sa­ere og über­tøf­fe punke­lå­ter som vi­ser oss bleik­fi­se­ne fin­ge­ren. Nei, det or­ker vi ikke. Så vi hol­der helt fred om at byen, ho­ved­sta­den med klart mest men­nes­ker i det som kan kal­les en ekte by i Nor­ge, er helt på de al­ler hvi­tes­te vid­de­ne og at vi har en flokk med po­li­ti­ke­re som ikke bryr seg om eld­re men­nes­ker fal­ler på isen og knek­ker et bein el­ler to el­ler at folk rett og slett ikke kom­mer seg ut for­di de er dår­li­ge til beins el­ler at de som har spe­si­el­le be­hov, for ek­sem­pel sit­ter i en rulle­stol, kjø­rer seg i bes­te fall fast el­ler blir nødt til å rul­le in­nen­dørs. Nei, det­te er ikke noe vi skal sut­re over. Vi får som for­tjent. Vi er jo Amund­sen og Nan­sens etter­kom­mer som ikke tå­ler mot­gang el­ler kul­de. VI SKAL DER­FOR HOL­DE kjeft. Lege­vakt­be­søk og folk med gips er jo en vekst­na­e­ring som ikke kos­ter sam­fun­net fem fla­te øre. Nei, brøy­ting er feigt. Vi skal ikke kla­ge for­di en­de­lig har vi en real vin­ter. Folk går og står og kjø­rer mer på ski enn på man­ge år og de som la­ger ski med fel­ler jub­ler og vi har ald­ri tid­li­ge­re i his­to­ri­en lagt ut fle­re ski­tur­fo­tos på di­ver­se so­sia­le medi­er enn ak­ku­rat den­ne vin­te­ren. ER DET IKKE fint? JO! Vi blir så gla­de av det hvi­te at vi straks kjø­per en snø­scoo­ter, Arc­tic Cat, M8000 Hardco­re ES 153 til na­er­me­re 180 000 kro­ner (får pen­ger av Pet­ter Stor­da­lens nye for­lags­hus, for­skudd på ei dår­lig dikt­sam­ling) og fei­er i 109 km/t ned mot Oslo råd­hus, res­ten le­ses om i ny­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.