Ut av barn­løs­he­ten

Dagbladet - - LEDER -

I Nor­ge hjel­per vi ufri­vil­lig barn­løse med å få barn. Ikke for­di noen har ment det er en men­neske­rett å få dem, men for­di ufri­vil­lig barn­løs­het ofte in­ne­ba­erer en stor smer­te for de det gjel­der. Når ny tek­no­lo­gi gir mu­lig­he­ter til å om­gå fer­ti­li­tets­pro­ble­mer, har vi der­for ofte tatt den i bruk. Bar­na får li­vet i gave, for­eld­re får rea­li­sert fa­mi­lie­drøm­men. Vi bør ha gode grun­ner for å for­by hjelpe­mid­ler som gjør det mu­lig for men­nes­ker, le­ven­de og fram­ti­di­ge, å leve gode liv. D et har li­ke­vel ikke stan­set oss fra å gjø­re det. Selv

om vi len­ge har ak­sep­tert saed­do­na­sjon for par som be­står av to kvin­ner, el­ler der man­nen er in­fer­til, er egg­do­na­sjon for­budt. Kvin­ner som av uli­ke år­sa­ker ikke kan be­nyt­te sine egne egg til unn­fan­gel­se, får ikke lov til å be­nyt­te and­res egg hel­ler. Be­grun­nel­sen lig­ger i en for­kvak­let tro på at bån­det mel­lom barn og mor er gen­etisk – ikke bio­lo­gisk el­ler so­si­alt. Der­som eg­get ikke er ditt, er hel­ler ikke bar­net ditt. Selv om du har bå­ret det fram, født det og opp­dratt det, me­ner for ek­sem­pel Høy­re at et slikt liv ikke er til det bes­te for bar­na for­di stam­tav­la ikke er ren. Det er gen-nos­tal­gi på sitt ver­ste. Her bør Høy­re snu, og slut­te seg til fler­tal­let på Stor­tin­get som øns­ker å gjø­re egg­do­na­sjon lov­lig og mu­lig i Nor­ge. H øyre er der­imot langt mer pro­gres­si­ve i spørs­må­let

om as­sis­tert be­frukt­ning for ens­li­ge. Den­ne uka fore­slo par­ti­ets prin­sippro­gram­ko­mi­té at ens­li­ge kvin­ner i Nor­ge skal få mu­lig­he­ten til unn­fan­gel­se av barn ved hjelp av saed­do­na­sjon. Det er et for­slag Dag­bla­det stil­ler seg bak. I re­so­lu­sjons­for­sla­get lands­mø­tet skal ta stil­ling til i april skri­ver fler­tal­let i ko­mi­te­en at «fa­mi­li­en er en vik­tig grunn­stein i sam­fun­net, og det må va­ere rom for uli­ke sam­livs- og fa­mi­lie­for­mer». Når forsk­nin­gen hel­ler ikke kan fast­slå at det er uhel­dig for barn å vokse opp med ens­li­ge mød­re, er det få ar­gu­men­ter igjen. K ris­tin Hal­vor­sen, le­der av Bio­tek­no­logi­rå­det, me­ner

li­ke­vel at for­bu­det må be­stå, med be­grun­nel­se i fa­mi­lie­si­tua­sjo­nens sår­bar­het. For­di bar­net bare har en for­el­der, er det mer ut­satt der­som noe skul­le skje med mor. Men hvor man­ge vil det gjel­de? Tro­lig sva­ert, sva­ert få. I seg selv er ikke det­te et til­strek­ke­lig ar­gu­ment for å for­by den po­ten­si­el­le lyk­ken mor og barn kan få. Da gjen­står ar­gu­men­tet om at barn født med ens­lig mor ikke vil få like gode start­be­tin­gel­ser som barn med to for­eld­re. Men det er lite som ty­der på at det er til­fel­let. Som Bio­tek­no­logi­rå­det skri­ver i sin eva­lu­e­ring av bio­tek­lo­ven fra 2015: «Et fler­tall av de pub­li­ser­te stu­die­ne fin­ner at barn som vokser opp hos dis­se kvin­ne­ne, i ho­ved­sak er like so­si­alt vel­til­pas­set og knyt­tet til sin for­el­der som and­re barn.»

Det er in­gen grunn til å la ufri­vil­lig barn­løse lide un­der for­myn­ders­ke og kon­ser­va­ti­ve for­bud. Stor­tin­get bør si ja til egg­do­na­sjon og as­sis­tert be­frukt­ning for ens­li­ge.

«DET ER GENNOSTALGI PÅ SITT VER­STE»

FOTO: RUUD, VIDAR

KON­SER­VA­TIV: Jan To­re San­ner (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.