VI HAR ALT Å VIN­NE PÅ Å S

«ALLE SOM SELGER SEX HAR KRAV PÅ RET­TIG­HE­TER OG BESKYTTELSE, OG DET MÅ ALL­TID VA­ERE DET VIK­TIGS­TE.»

Dagbladet - - SIGNALER - E-post: pic­tu­res@dag­bla­det.no Dag­bla­det.no di­rek­te: E-post: nett­red@dag­bla­det.no Tele­fax: Dag­bla­det:

be­gre­per som dek­ker det vi fak­tisk snak­ker om, som men­neske­han­del, traf­fick­ing og sla­ve­ri.

Kam­pen mot ut­nyt­tel­se av and­res kropp og sek­su­ali­tet er helt sen­tral i vår kamp for fri­het i egen kropp og sek­su­ali­tet. FRI er en stolt del av den fe­mi­nis­tis­ke be­ve­gel­sen og vi er stol­te av det kvinne­kam­pen og homo­kam­pen sam­men har vun­net fram. Som les­bisk og som kvin­ne har jeg per­son­lig mye å tak­ke både kvinne­kam­pen og homo­kam­pen for.

Kvinne­kam­pen har gitt meg lønn, mu­lig­het til å be­stem­me over egen re­pro­duk­sjon og barne­hage­plass, så både mam­ma og pap­pa kun­ne gå på jobb. På sam­me måte har den skei­ve be­ve­gel­sen vist meg at det fin­nes fle­re må­ter å va­ere jen­te på, og at sek-

FOTO: BE­RIT ROALD / NTB SCANPIX

PAROLEFORSLAG: På et lo­kalt 8. mars-møte i Oslo frem­met FRIs fyl­kes­lag sam­men med Skeiv ver­den, Skeiv ung­dom og PION et fel­les paroleforslag «Sexwor­kers+trans­rights=fe­mi­nism». Det har skapt debatt. Her fra 8. mars-mar­ke­rin­gen på Youngs­tor­get i Oslo i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.