Ikke øde­legg ver­dens bes­te po­liti­ut­dan­ning

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: MEHMET KAAN INAN Nest­le­der i Oslo Unge Høy­re

Re­gje­rings­par­ti­ene vur­de­rer om en ny po­liti­høy­sko­le bør plas­se­res uten­for Oslo. Politihøgskolen har et av ver­dens bes­te po­liti­ut­dan­nin­ger. Å flyt­te politihøgskolen ut av Oslo vil gå ut­over kva­li­te­ten på ut­dan­nin­gen til frem­ti­dens po­li­ti.

Politihøgskolen har en vel­dig sam­men­satt po­liti­ut­dan­ning. Ele­ve­ne får bred prak­sis i ar­bei­det med be­red­skap og ob­jekt­sik­ring, og at de mø­ter en del kri­mi­na­li­tet som er sjeld­ne­re uten­for Oslo. Politihøgskolen sin plas­se­ring er også guns­tig for det na­ere sam­ar­bei­det mel­lom po­li­ti­et, Po­liti­di­rek­to­ra­tet og PST.

An­tal­let sø­ke­re til po­liti­ut­dan­ning i Oslo øker, for­di det er et at­trak­tivt stu­die. Å flyt­te Politihøgskolen til et an­net sted i Nor­ge vil føre til at den kom­pe­tan­sen som er byg­get opp igjen­nom åre­ne vil for­svin­ne, og det vil ta enda leng­re tid å byg­ge den kom­pe­tan­sen opp igjen.

Distrikts­po­li­tis­ke virke­mid­ler bør ikke trum­fe po­li­ti­ets fag­li­ge an­be­fa­lin­ger. Det er synd å se at Politihøgskolen har blitt of­fe­ret i de­bat­ten om de­sen­tra­li­se­ring av stat­li­ge ar­beids­plas­ser. Det er vik­tig å spre de of­fent­li­ge ar­beids­plas­se­ne, men flyt­tin­gen av Politihøgskolen vil med­føre dår­li­ge­re kva­li­tet på po­liti­ut­dan­nin­gen.

Be­red­skaps­sen­te­ret på Ta­raldrud var det vik­tigs­te for­sla­get i rap­por­ten etter 22. juli. Re­gje­rin­gen har frem­skyn­det pla­ne­ne om be­red­skaps­sen­te­ret, og man­ge av po­li­ti­ets en­he­ter vil lig­ge på Ta­raldrud.

Den nye politihøgskolen bør lig­ge i naer­he­ten av be­red­skaps­sen­te­ret.

Å flyt­te stat­li­ge ar­beids­plas­ser ut av Oslo er et vik­tig dis­trikts­po­li­tisk virke­mid­del, men det er tanke­vek­ken­de at en så kom­pe­tent in­sti­tu­sjon vel­ges å flyt­tes ut av Oslo.

Det bør ikke len­ger va­ere tvil om den nye plas­se­rin­gen. Politihøgskolen bør lig­ge i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.