NOR og ned i an­buds­kon­trak­ter!

Vi kan ikke len­ger leg­ge til ret­te for an­buds­pro­ses­ser der skatte­pen­ger kas­tes bort og ar­beids­folk plut­se­lig står med lua i hån­da.

Dagbladet - - SIGNALER - ERNA HAGENSEN For­bunds­le­der i Norsk Ar­beids­mands­for­bund

FOR NOEN UKER si­den ble det klart at Bane NOR he­ver sine kon­trak­ter med den ita­li­ens­ke en­tre­pre­nø­ren Con­dot­te. Sel­ska­pet had­de to mil­li­ard­kon­trak­ter på Follo­b­a­nen som ble he­vet på grunn av øko­no­mis­ke pro­ble­mer i sel­ska­pet.

Nå står hundre­vis av ar­bei­de­re uten jobb i et land der de ikke er kjent med lo­ver og reg­ler. Frust­ra­sjo­nen og uro­en er stor blant våre med­lem­mer. Til­lits­valg­te for­tel­ler om ar­bei­de­re som har etab­lert seg i Nor­ge og har barn som går på sko­len her. Nå er fram­ti­da uviss. AL­LE­RE­DE FØR kon­trak­ten ble inn­gått kom en rap­port fra KPMG som vis­te at be­drif­ten slet med høy gjeld og dår­lig lik­vi­di­tet. Fi­nans­pro­fes­sor Tho­re Johnsen ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le kal­te val­get av den ita­li­ens­ke en­tre­pre­nø­ren for en skan­da­le.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Ol­sen sier at han ikke kan ga­ran­te­re at fram­drif­ten på Follo­b­a­nen opp­rett­hol­des. Jeg lu­rer på hvor­dan det er mu­lig at sta­ten inn­går kon­trak­ter etter at var­sel­lam­pe­ne lys­te? SAM­TI­DIG SOM ar­beids­folk står med lua i hån­da hev­der Sol­vik-Ol­sen at det ikke fan­tes noe som til­sa at den ita­li­ens­ke en­tre­pre­nø­ren ikke var kva­li­fi­sert for å ut­fø­re job­ben. Når sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren me­ner at den­ne an­buds­pro­ses­sen har blitt gjen­nom­ført etter alle kuns­tens reg­ler und­rer jeg hvor­dan re­gje­rin­gen skal sik­re at det­te ikke skjer igjen? TAN­KEN MED å leg­ge ut of­fent­li­ge kon­trak­ter på an­bud er å bru­ke skatte­be­ta­ler­nes pen­ger på en for­nuf­tig måte. Spørs­må­let er om da­gens an­buds­po­li­tikk bi­drar til det stikk mot­sat­te? Når be­drif­ter som Con­dot­te vin­ner an­bud, som si­den he­ves, er ri­si­ko­en for en ny kre­ven­de an­buds­run­de stor. Det in­ne­ba­erer at pro­sjek­te­ne blir dy­re­re og tar leng­re tid enn plan­lagt. Det er alt an­net enn en for­nuf­tig måte å bru­ke skatte­be­ta­ler­nes pen­ger på. STO­RE KON­TRAK­TER in­ne­ba­erer ofte plan­leg­gings­pro­ble­mer og fris­tel­sen for å ba­se­re de­ler av drif­ten på inn­leie, øker. Det­te er eks­tra pro­ble­ma­tisk i bran­sjer som også er pre­get av ulyk­ker og ar­beids­ska­der. Vår er­fa­ring er at inn­lei­de fra be­man­nings­sel­ska­per ikke tør å si fra når de er usik­re i ut­ford­ren­de ar­beids­si­tua­sjo­ner, når de har mang­len­de fag­kunn­ska­per el­ler når de blir ut­satt for so­si­al dum­ping. NÅ MÅ VI se fram­over, og sør­ge for at sta­ten ikke leg­ger til ret­te for an­buds­pro­ses­ser der skatte­be­ta­ler­nes pen­ger kas­tes bort og ar­beids­folk plut­se­lig står uten jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.