FORSKUDD PÅ ARV?

UNNGÅ SKATTEFELLA

Dagbladet - - DRONNINGEN - Tekst: EILIN LINDVOLL eilin.lindvoll@dag­bla­det.no

Har du et barn som prø­ver å kom­me seg inn på bo­lig­mar­ke­det, og et an­net som al­le­re­de ei­er bo­lig, men som tren­ger pen­ger til å pus­se opp ba­det?

Da kan du hjel­pe dem ved å gi forskudd på arv.

– Et­ter­som bo­lig­pri­se­ne har økt, har det blitt van­li­ge­re å gi arve­for­skudd, sier Han­na Fol­kvord, fi­nans­råd­gi­ver i DNB.

Av de for­eld­re­ne som vel­ger å gi bar­na et en­kelt­be­løp, opp­le­ver ban­ken at det­te ofte bru­kes på kjøp av førs­te- el­ler andre­gangs­bo­lig. Sjeld­ne­re bru­kes forskudd på arv til å be­ta­le ned lån.

Det er, der­imot, ikke slik at du all­tid kan gi arve­for­skud­det til hvem du vil, når du vil, uten å ta hen­syn til arve­reg­ler og and­re ar­vin­ger.

Du kan også arve skatt

For det førs­te, det er per i dag in­gen arve­av­gift, uan­sett be­løp og om ar­ven blir for­delt før el­ler et­ter et døds­fall.

Til tross for det­te, er det ikke sik­kert du unn­går skatt helt.

– Hvis du ar­ver ei­en­de­ler som gi­ver kan sel­ge uten skatt, kan du også sel­ge dem vi­de­re skatte­fritt, sier Andreas Pouls­son, ad­vo­kat hos Co­dex.

Men der­som et salg av en ei­en­del had­de ut­løst ge­vinst­skatt fra gi­vers side, vil du også arve gi­ve­rens «skatte­po­si­sjon».

Det­te be­tyr at du må be­ta­le skatt på det du even­tu­elt tje­ner på sal­get der­som den du har ar­vet fra vil­le måt­tet be­ta­le skatt om han had­de solgt det.

– I dis­se til­fel­le­ne var det som re­gel mer guns­tig å be­ta­le arve­av­gift enn å bli ge­vinst­be­skat­tet, slik reg­le­ne er nå, sier Pouls­son.

Arve­av­gif­ten ble fjer­net 1. ja­nu­ar 2014 – og i ste­det kom reg­le­ne med ge­vinst­be­skat­ting.

Pouls­son rå­der til å in­ves­te­re forskudd på arv i va­ri­ge ver­di­er og ikke bru­ke det­te på for­bruk.

En av for­de­le­ne ved å gi arv på forskudd, er at du i stør­re grad kan be­stem­me til hva og hvem ar­ven går. På den and­re si­den, kan en ulem­pe va­ere at det blir splid mel­lom ar­vin­ge­ne, hvis du for ek­sem­pel gir stør­re ver­di­er til en­kel­te ar­vin­ger.

Pass på plikt­delsarv

Ad­vo­kat Tru­de Stor­moen i Lang­seth ad­vo­kat­fir­ma ber deg der­for pas­se på at arve­for­skudd blir godt do­ku­men­tert og at du må pas­se på å føl­ge det lo­ven sier om plikt­delsarv.

«Plikt­delsarv» er den ar­ven barn og barne­barn av den av­døde har lov­mes­sig krav på.

Det­te ut­gjør som re­gel to tre­de­ler av for­muen, men det fin­nes be­løps­be­grens­nin­ger.

Er ek­te­fel­len din død, sit­ter du gjer­ne i så­kalt «uskif­tet bo». Det vil si at du som lengst­le­ven­de ek­te­fel­le over­tar for­mue, ei­en­de­ler og gjeld, mens arve­opp­gjø­ret med av­dø­des ar­vin­ger blir ut­satt.

Der­som boet ikke blir gjort opp før du dør, de­ler ar­vin­ge­ne et­ter deg og ek­te­fel­len all ar­ven.

Sit­ter du i uskif­tet bo, kan du ikke gi arve­for­skudd uten vi­de­re, på­pe­ker Stor­moen. I så fall kan and-

re ar­vin­ger også kre­ve til­sva­ren­de forskudd på arv.

Du må imid­ler­tid ikke sit­te i uskif­tet bo der­som du ikke vil:

Arve­opp­gjø­ret et­ter en av­død ek­te­fel­le kan også gjø­res mens gjen­le­ven­de ek­te­fel­le er i live.

Da vil gjen­le­ven­de ek­te­fel­le få sin del av ar­ven samt sin del av en even­tu­ell fel­les for­mue. Der­som arve­opp­gjø­ret tas slik – alt­så at «boet blir skif­tet» – vil and­re ar­vin­ger sam­ti­dig få sin an­del av ar­ven et­ter av­døde.

Arv el­ler gave?

Det kan va­ere greit å av­kla­re om for­skudds­ar­ven skal trek­kes fra et sei­ne­re arveoppgjør, el­ler om det skal an­ses som en gave som ikke skal av­kor­tes, iføl­ge Pouls­son i Co­dex ad­vo­ka­ter.

For ek­sem­pel vil et forskudd på arv kun­ne til­gode­se ett barn fram­for et an­net, der­som det ikke trek­kes fra det­te bar­nets del når res­ten av ar­ven blir for­delt.

– Er du gift, er arv og forskudd på arv ver­di­er du kan hol­de uten­for de­lin­gen ved et even­tu­elt sam­livs­brudd, leg­ger Pouls­son til.

Det­te er en an­nen grunn til at god do­ku­men­ta­sjon på hva arve­for­skud­det fak­tisk går til er vik­tig.

Pouls­son er­fa­rer mye av det sam­me som Fol­kvord i DNB, at forskudd på arv ofte blir brukt til bo­lig­kjøp og -oppus­sing.

Verdi­end­ring arve­gods

Hvis du etter­la­ter en hyt­te el­ler an­nen gjen­stand som fle­re ar­vin­ger øns­ker, kan det va­ere greit å ha av­klart hva som skal skje med den­ne ei­en­de­len på for­hånd.

– Det­te kan du også spe­si­fi­se­re i et tes­ta­men­te, men du har stør­re handle­fri­het i le­ven­de live, sier ad­vo­ka­ten.

Det kan imid­ler­tid opp­stå uklar­he­ter hvis hyt­ta er gitt som forskudd på arv, men så har ver­di­en av den ste­get in­nen det en­de­li­ge arve­opp­gjø­ret. Det­te er sa­er­lig et pro­blem der­som verdi­stig­nin­gen har va­ert stor.

– Slike for­hold er det også vik­tig å gjø­re kla­re på for­hånd, og som arve­la­ter står du i stor grad fri til å be­stem­me hvor­dan for­de­lin­gen skal skje, sier Pouls­son.

UMIDDELBART EL­LER UT­SATT ARVEOPPGJØR? Om du sit­ter i uskif­tet bo et­ter at ek­te­fel­len din har dødd, må du va­ere for­sik­tig med å å gi forskudd på arv.

TRU­DE STOR­MOEN ad­vo­kat i Lang­seth.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

ANDREAS POULS­SON ad­vo­kat i Co­dex AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.