NYTT BØRSFALL I USA

Dagbladet - - NYHET -

Bør­se­ne falt brått et­ter of­fent­lig­gjø­rin­gen av nye in­fla­sjons­tall i USA i går. Kon­sum­pris­in­dek­sen steg 0,5 pro­sent i ja­nu­ar, noe som var høy­ere enn ven­tet.

En øken­de in­fla­sjon har ført til tro på at rente­øk­nin­ge­ne i USA kan kom­me ras­ke­re enn an­tat. Det bi­dro til uro­en på ver­dens bør­ser i for­ri­ge uke. I går falt fle­re av de sto­re euro­pe­is­ke bør­se­ne mar­kant da de nye tal­le­ne fra USA ble lagt fram. Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs falt 8 po­eng.

URO: Meg­ler Michael Mi­la­no på bør­sen i Wall Stre­et i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.