DOM­MEN

Dagbladet - - SIGNALER -

virkelighetsforståelse. Borsch øns­ker seg et farge­blindt sam­funn hvor hud­far­ge ikke skal de­fi­ne­re om man kan klas­si­fi­se­res som inn­vand­rer el­ler ikke. Det­te er urea­lis­tisk, et­ter­som ytre mar­kø­rer er høyst re­le­van­te i det hver­dags­li­ge.

Det er iden­ti­tets­mar­kø­re­ne som ska­per flest so­sia­le pro­ble­mer for uli­ke grup­per i da­gens nors­ke sam­funn.

Vi­de­re lu­rer vi på om Borsch også øns­ker stig­ma­ti­se­rin­gen som føl­ger med an­er­kjen­nel­sen «ekte inn­vand­rer», som hun leng­ter et­ter.

Det er en stig­ma­ti­se­ring som kom­pi­se­ne Sa­mi Has­san (19) og Em­ma­nu­el Osei (20) kjen­te på et­ter at de 4. fe­bru­ar ble ran­sa­ket av po­li­ti­et på McDo­nalds i Gro­rud­da­len. Det er vans­ke­lig å skjøn­ne an­net enn at gut­te­nes mør­ke hud var sig­na­le­men­tet. HELE DE­BAT­TEN ko­ker ned til signaler. Hvil­ke signaler sen­der en re­gje­ring som ikke gjen­spei­ler be­folk­nin­gen? Re­pre­sen­ta­sjon av­ler til­hø­rig­hets­fø­lel­se og er en an­er­kjen­nel­se av din ek­sis­tens i sam­fun­net. Hva skjer da med barn og unge som vokser opp uten den­ne re­pre­sen­ta­sjo­nen?

Vi spår at en­kel­te, et­ter å ha lest det­te inn­leg­get, vil kom­me med ut­sagn som: «men Stor­tin­gets vise­pre­si­dent er en pa­kis­tansk mann, og nest­le­de­ren i Nor­ges størs­te po­li­tis­ke par­ti er en mus­limsk kvin­ne!» som et for­søk på å ra­sjo­na­li­se­re og bort­for­kla­re den åpen­ba­re man­ge­len. TIL DEG SOM ten­ker slik: Den da­gen vi har re­elt mangfold i po­li­tik­ken, vil det ikke leng­re va­ere nød­ven­dig å ty til ek­semp­ler. Vir­ke­lig­he­ten vil tale for seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.