Syn­ger ut for de rus­av­hen­gi­ge

Stjerne­lag stil­ler opp for Blå Kors

Dagsavisen Østfold - - Forside - HERMUND LYBECK KJERNLI

Ti nors­ke ar­tis­ter bi­drar på nytt vel­de­dig­hets­al­bum for å øke opp­merk­som­he­ten rundt rus­be­hand­lings­ar­beid. – Nes­te gang er det kan­skje jeg som ban­ker på dø­ra, sier Mag­nus Grønne­berg.

RUSBEHANDLING: Mag­nus Grønne­berg er bare en av en rek­ke nors­ke ar­tis­ter som stil­ler opp for å set­te søke­lys på etter­verns­ar­bei­det ret­tet mot rus­av­hen­gi­ge.

– Or­ga­ni­sa­sjo­ner som Blå Kors – stay­er­ne som job­ber med hu­ma­nis­tisk ar­beid, helse­ar­beid, med­men­nes­ke­lig­het og em­pa­ti – er lett å støt­te. Nes­te gang er det kan­skje jeg som ban­ker på dø­ra, el­ler du el­ler no­en vi kjen­ner, sier ar­tist Mag­nus Grønne­berg om sitt bi­drag til al­bu­met «I sen­trum står et men­nes­ke».

CC Cow­boys-vo­ka­lis­ten er en av ti nors­ke ar­tis­ter som bi­drar på pla­ta, til inn­tekt for Blå Kors-pro­sjek­tet «Steg for steg» og de­res ar­beid med etter­vern i rus­be­hand­lin­gen.

– Man­ge tren­ger hjelp

– Det hand­ler om å hjel­pe rus­av­hen­gi­ge som ikke har et van­lig A4-liv til­ba­ke til den hver­da­gen. Alt det­te gjø­res på fri­vil­lig ba­sis, det er så­kal­te «tid­gi­ve­re» som hjel­per rus­av­hen­gi­ge og gir dem mu­lig­he­ten til å va­ere so­sia­le, til­by ak­ti­vi­te­ter – alt fra å lese bø­ker til klat­ring og så vi­de­re, for­tel­ler mar­keds­sjef Kris­ti­an Nor­vik i Blå Kors Fred­rik­stad.

Al­bu­met ble lan­sert med brask og bram fre­dag, og Blå Kors hå­per det kan bi­dra til å øke opp­merk­som­he­ten rundt rus­be­hand­lings­ar­beid.

– Det er alt­for lite fo­kus på det, og det er man­ge som tren­ger hjelp. Dess­ver­re er det litt sånn at de rus­av­hen­gi­ge blir til­side­satt når det gjel­der me­to­der for å få hjelp, og det syns vi det er vik­tig å få fram i ly­set.

En av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne i rus­be­hand­lings­ar­bei­det er at rundt halv­par­ten opp­le­ver et til­bake­fall i lø­pet av det førs­te året etter be­hand­ling, og det øns­ker Blå Kors å gjø­re noe med.

– «Steg for steg» har jo va­ert et etab­lert pro­sjekt i 30 år, og sånn sett er det godt kjent. Men det er uhy­re vik­tig å hele tida job­be vi­dere­ut­vik­le det og hjel­pe de som sli­ter og tren­ger hjelp. Det er der­for vi er her, sier Nor­vik.

Egne, te­ma­tis­ke lå­ter

Blant de øv­ri­ge ar­tis­te­ne som bi­drar på pla­ta fin­ner man navn som Sig­vart Dags­land, Ri­ta Erik­sen og Bjørn Eids­våg.

– Når sto­re ar­tis­ter er med så er det me­get po­si­tivt for å løf­te det­te på dags­or­den. Vi er vel­dig gla­de for at vi fikk et ja med en gang, sier Nor­vik

Alle bi­drar med egen­skrev­ne lå­ter, og Mag­nus Grønne­berg valg­te en låt han ikke har spilt inn selv tid­li­ge­re.

– Den fin­nes i en an­nen ver­sjon der det ikke er jeg som syn­ger, men nå tenk­te jeg at det var min tur til å syn­ge den­ne san­gen. «Hol­der du ut med meg», he­ter den.

– Den kan pas­se godt til man­ge ting, og ab­so­lutt en slik ut­gi­vel­se der men­nes­ket er i sen­trum og folk for­hå­pent­lig­vis skal hei­ses opp og fram, og over­le­ve, sier Fred­rik­stad­ar­tis­ten.

Én av ti

Iføl­ge Blå Kors er det slik at én av ti sli­ter med rus i Nor­ge i dag, og al­ko­hol er den størs­te år­sa­ken. Grønne­berg er enig i at rus­pro­ble­ma­tikk er en ut­for- dring det snak­kes for lite om.

– Du vin­ner hel­ler ikke po­li­tis­ke valg ved å snak­ke til de som sit­ter ne­derst ved bor­det, for ek­sem­pel rus­av­hen­gi­ge. «Stem på oss, så skal vi job­be for de rus­av­hen­gi­ge», det er in­gen som sier det.

– Jeg tror ikke nød­ven­dig­vis po­li­ti­ker­ne glem­mer det, men jeg ten­ker at det kan gjø­res mer og be­vil­ges mer for­di det­te er en ved­va­ren­de ut­ford­ring. Jeg ten­ker at rus­po­li­tik­ken i Nor­ge er feil­slått, jeg har ikke no­en svar, men det er et un­der­snak­ka tema. Sånn er det kan­skje i alle land, det er vans­ke­lig å job­be med rus og de fol­ke­ne som ru­ser seg. Men aere va­ere Blå Kors og and­re in­sti­tu­sjo­ner som gjør så godt de kan og får til vel­dig mye, sier han.

Plikt­fø­lel­se

Han tror ikke nød­ven­dig­vis at al­bu­met i seg selv vil ge­ne­re­re så mye pen­ger, men hå­per li­ke­vel det kan va­ere et vik­tig bi­drag på and­re må­ter.

– Skal du tje­ne mye pen­ger skal du ikke gi ut pla­te, i dis­se stre­am­ing­ti­der. Det er hyg­ge­lig hvis det skjer, men jeg tror det vik­tigs­te er å få ut bud­ska­pet. Det at man får med seg kjen­te navn og klin­ker til kan føre til at man får mid­ler gjen­nom and­re ka­na­ler. Man kan bru­ke den­ne pla­ta til å sel­ge seg inn hos

and­re, sier Grønne­berg.

I til­legg til al­bum­ut­gi­vel­sen skal det også ar­ran­ge­res en kon­sert i Oslo i fe­bru­ar, der alle ar­tis­te­ne på pla­ta skal bi­dra på nytt.

– Det er også litt min plikt som ar­tist, at man stil­ler opp og hjel­per der man kan. Det er den takk­nem­lig­he­ten vi må vise til­ba­ke, vi som le­ver gode liv.

– Jeg ten­ker at den­ne pla­ta og den kon­ser­ten vi skal ha er med på å pus­se litt på Blå Kors og gi de he­der for det de gjør. Kam­pan­jer som det­te er vik­tig og bra, og det er hyg­ge­lig å få va­ere med, av­slut­ter Grønne­berg.

hermund.kjernli@dags­avi­sen.no

ØNS­KER OPPMERKSOMHET: Mar­keds­sjef Kris­ti­an Nor­vik ved Blå Kors Fred­rik­stad og ar­tist Mag­nus Grønne­berg hå­per vel­de­dig­hets­al­bu­met «I sen­trum står et men­nes­ke» fø­rer til økt oppmerksomhet rundt rus­pro­ble­ma­tikk og -be­hand­ling.

Kris­ti­an Nor­vik i Blå Kors Fred­rik­stad (t.v.) og ar­tist Mag­nus Grønne­berg. FOTO: HERMUND LYBECK KJERNLI

BEGGE FOTO: HERMUND LYBECK KJERNLI

GIR TIL­BA­KE: – Det er også litt min plikt som ar­tist, å stil­le opp og hjel­pe der man kan, sier Grønne­berg om sitt bi­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.