USA + NORD-KOREA = DÅRLIG NYTT FOR IRAN

Dagsavisen Østfold - - Forside - ROGER HERCZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen roger.hercz@dags­avi­sen.no

ATOMAVTALEN: Til­na­er­min­gen mel­lom USA og Nord-korea er dår­li­ge ny­he­ter for Iran.

JERUSALEM (Dags­avi­sen): Bare noen ti­mer etter topp­mø­tet mel­lom Do­nald Trump og Kim Jong-un i Sin­ga­po­re tru­et Iran igjen med å trek­ke seg fra atomavtalen.

– Hvis Iran ikke ny­ter for­de­le­ne i av­ta­len, vil det bli prak­tisk umu­lig å bli va­eren­de, sa pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni i en te­le­fon­sam­ta­le med Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron, iføl­ge det irans­ke ny­hets­by­rå­et IRNA.

Iran tru­er også med å an­ri­ke uran til et høy­ere nivå enn det atomavtalen til­la­ter, dog un­der ni­vå­et nød­ven­dig for atom­vå­pen.

Etter at pre­si­dent Do­nald Trump trakk USA ut av av­ta­len i for­ri­ge må­ned og inn­før­te nye sank­sjo­ner, har Irans øko­no­mis­ke si­tua­sjon blitt svek­ket.

Un­der press

At Te­he­ran kjen­ner pres­set blir ty­de­lig ved at Iran har sig­na­li­sert at lan­det kan va­ere vil­lig til å re­du­se­re sitt mi­li­ta­ere na­er­va­er i ara­bis­ke land, et spørs­mål som pla­ger ara­bis­ke land vel så mye som atom­spørs­må­let. Iran vur­de­rer å re­du­se­re in­volve­rin­gen både i Sy­ria og Je­men.

Pres­set er så hardt at det kan tvin­ge myn­dig­he­te­ne inn i di­rek­te for­hand­lin­ger med USA. Topp­mø­tet i Sin­ga­po­re vil få di­rek­te kon­se­kven­ser for Iran, me­ner den an­er­kjen­te eks­per­ten Imad Sal­amey.

– Når du ser den for­ver­re­de øko­no­mis­ke vir­ke­lig­he­ten og de man­ge pro­tes­te­ne over­alt i Iran, kan det irans­ke re­gi­met kom­me til å måt­te søke red­ning nett­opp hos Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen, og selv søke en Nord-korea mo­dell, sier pro­fes­sor Sal­amey, stats­vi­ter fra det li­ba­ne­sisk­ame­ri­kans­ke uni­ver­si­te­tet i Bei­rut.

I byt­te med va­ge løf­ter om ned­rus­ting, løf­ter Nord-korea har gitt og brutt tid­li­ge­re, ga Trump en liv­line til dik­ta­tu­ret på Korea-halv­øya. Ikke bare vil­le re­gi­met sik­re sin egen over­le­vel­se, Trump gjor­de det også klart over­for USAS re­gio­na­le al­li­er­te at Washing­ton øns­ker å trap­pe ned sitt na­er­va­er i om­rå­det.

Al­li­er­te med Nord-korea

Til­na­er­min­gen mel­lom USA og Nord-korea er dår­li­ge nytt for Iran.

– De mi­li­ta­ere re­la­sjo­ne­ne mel­lom Nord­korea og Iran er na­ere, og meste­par­ten av Irans atom­kunn­skap kom fra nett­opp Nord-korea, sier Me­h­di Mo­zaf­fa­ri, en iransk stats­vi­ter fra uni­ver­si­te­tet i Aar­hus.

Han tror de nye sank­sjo­ne­ne mot Iran er et stort slag for myn­dig­he­te­ne.

– Hver dag hø­rer vi om nye sel­ska­per som for­la­ter Iran. Folk flest fikk dess­uten in­gen­ting av mil­li­ar­de­ne som kom som føl­ge av atomavtalen, pen­ge­ne for­svant i kor­rup­sjon, og re­gi­met har mis­tet av­gjø­ren­de støt­te i fol­ket. Over to tredje­de­ler av ira­ner­ne er unge, født etter re­vo­lu­sjo­nen, og de an­ser ikke at re­gi­met er del av den mo­der­ne ver­den de øns­ker, sier Mo­zaf­fa­ri til Dags­avi­sen.

Vil ha atom­bom­be

Sher­vin Ma­lekzadeh, en iransk­ame­ri­kansk aka­de­mi­ker som fors­ker på li­vet blant van­li­ge ira-

ne­re, er ikke like over­be­vist. Opi­nions­un­der­sø­kel­ser er umu­li­ge i et ufritt Iran, men Ma­lekzadeh an­slår at fler­tal­let av ira­ner­ne støt­ter atom­pro­gram­met.

– Folk flest sier «hvor­for skal ikke også vi kun­ne ha en atom­bom­be». Også folk som er imot re­gi­met sier det­te. Det er ikke re­li­gio­nen som er det av­gjø­ren­de ele­men­tet i Iran, det er na­sjo­na­lis­men, sier Ma­lekzadeh.

Erke­fien­den Israel for­sø­ker å dyt­te re­gi­met over kan­ten. Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu la­ger You­tu­be­vi­deo­er der han ap­pel­le­rer di­rek­te til det irans­ke fol­ket. I en vi­deo lov­pri­ser han Irans man­ge ta­len­ter, men sier det er trist at ira­ne­re bare kan lyk­kes i ut­lan­det, si­den re­gi­met hjem­me stje­ler fra fol­ket. I en an­nen adres­ser­te han en på­gå­en­de vann­kri­se i Iran, og sier at Israel gjer­ne skul­le hjel­pe men at det ikke er mu­lig på grunn av fiend­ska­pet fra preste­sty­ret i Te­he­ran.

Kan ver­den kun­ne kom­me til å be­vit­ne like sjok­ke­ren­de sce­ner som de i Sin­ga­po­re, men den­ne gan­gen mel­lom irans­ke og ame­ri­kans­ke le­de­re? Me­nin­ge­ne er del­te. Pro­fes­sor Sal­amey i Bei­rut tror den enes­te løs­nin­gen vil va­ere di­rek­te bi­la­te­ra­le for­hand­lin­ger og av­ta­ler mel­lom USA og Iran.

Ma­lekzadeh i USA er skep­tisk. – Det kom­mer ikke til å skje. Et slikt møte med Trump vil gå imot hele det irans­ke re­gi­mets na­tur, sier han.

Iran kan kom­me til å søke en Nord-ko­rea­mo­dell.

Imad Sal­amey

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.