Kre­ver svar om ar­beids­mil­jø­et

• Skal kart­leg­ge ar­beids­mil­jø­et i Ut­dan­nings­eta­ten

Dagsavisen Østfold - - Forside - ■ KA­RIN L. FLAD­BERG

OSLOSKOLEN: Skole­by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen vil ha alle fak­ta på bor­det om da­gens sta­tus for ar­beids­mil­jø­et i Ut­dan­nings­eta­ten.

– Jeg ten­ker at det vi tren­ger er å un­der­sø­ke da­gens si­tua­sjon og sør­ge for at vi får brakt fak­ta på bor­det om hvor­dan det egent­lig står til. Det øns­ker også di­rek­tør Søgnen, for det­te er en ube­ha­ge­lig si­tua­sjon for alle­sam­men, sier by­råd for opp­vekst og kunn­skap i Oslo, In­ga Mar­te Thor­kild­sen (SV) til Dags­avi­sen.

Thor­kil­den be­kref­ter at hun ikke har sett varselet mot Astrid Søgnen fra 2014 etter Dags­avi­sens av­slø­ring den­ne uka, og hel­ler ikke kom­mer til å be om å få det:

– Nei, jeg sy­nes ikke det er na­tur­lig. Jeg må ta an­svar for da­gens si­tua­sjon.

– Der­for vil jeg be om en eks­tern gjen­nom­gang av ar­beids­mil­jø­et i Ut­dan­nings­eta­ten sen­tralt, ikke alle sko­ler. Det­te er ikke et opp­drag som er gitt ennå, men jeg har kom­met til at det­te er så al­vor­li­ge på­stan­der at alle er tjent med å få dem un­der­søkt – også etats­di­rek­tø­ren selv. Vi må få klar­lagt hva som er den fak­tis­ke si­tua­sjo­nen i dag, fast­slår

Thor­kild­sen over­for Dags­avi­sen. Tren­ger ro – Hva ten­ker du om det som har kom­met fram i Dags­avi­sen de sis­te da­ge­ne?

– Jeg sy­nes det er vans­ke­lig å kom­men­te­re noe som har skjedd for fle­re år si­den. Det var len­ge før jeg ble skole­by­råd og det var også før vårt by­råd til­tråd­te. Jeg må ta an­svar for da­gens si­tua­sjon og er vel­dig opp­tatt av at alle vars­le­re skal bli tatt på størs­te al­vor i Oslo kom­mu­ne i dag, un­der­stre­ker hun, sier Thor­kild­sen til Dags­avi­sen.

Hun me­ner da­gens si­tua­sjon er uhold­bar:

– Alle er tjent med at den­ne si­tua­sjo­nen nå snart roer seg. Vi øns­ker jo å job­be for en best mu­lig Oslo­sko­le. Og da tren­ger vi ro, men vi tren­ger ikke minst til­lit til at alt er i or­den, sier skole­by­rå­den.

Hun vi­ser til at det nett­opp er kom­met en NOU om vars­ling, som Dags­avi­sen også har om­talt. I den fore­slår ut­val­get man­ge uli­ke til­tak som re­gje­rin­gen må føl­ge opp. – Men jeg ten­ker også at vi som kom­mu­ne må gå gjen­nom egne ru­ti­ner og hvor­dan vi hånd­te­rer vars­lings­sa­ker i lys an­be­fa­lin­ge­ne som lig­ger i den NOU-EN. Det lig­ger ikke inn un­der meg, men det er i alle fall det jeg ten­ker, sier Thor­kild­sen. – Er det noe an­be­fa­lin­ger el­ler ting i den­ne NOU-EN du har bitt deg spe­si­elt mer­ke i? – Ja, men det går ikke på ru­ti­ne­ne. For jeg kjen­ner ikke til hvor stor av­stand det er mel­lom det som fore­slås i NOU-EN og det som fak­tisk gjø­res i vars­lings­rå­det i dag. Men en ting jeg har fått med meg, er for­sla­get om varsler­om­bud. Kan­skje bør vi dis­ku­te­re en kom­mu­nal va­ri­ant av det­te. Det er ikke noe jeg har drøf­tet med by­rå­det fore­lø­pig, men det kan va­ere na­tur­lig at vi snak­ker sam­men om det, sier skole­by­råd Thor­kild­sen til Dags­avi­sen. Hun vi­ser til at kom­mu­nen er godt kjent med om­buds­in­sti­tut­tet og har gode er­fa­rin­ger med det fra tid­li­ge­re. – Må skil­le I da­gens Dags­avi­sen sier Bi-pro­fes­sor Stig Ber­ge Matt­hie­sen at varselet mot Søgnen bur­de va­ert grans­ket da det kom i 2014, men at det i alle fall bør grans­kes i dag. Det vil ikke skole­by­rå­den ta ini­tia­tiv til:

– Jeg må skil­le mel­lom det tid­li­ge­re vars­let og det som skjed­de den gan­gen, og det som skjer i dag – som er mitt an­svar. For at vi skal va­ere sik­re på at alt er i or­den, er det nød­ven­dig med en eks­tern gjen­nom­gang, kon­sta­te­rer Sv-by­rå­den.

Hun me­ner det er vik­tig å fin­ne noen ster­ke mil­jø­er som in­gen set­ter noen spørs­måls­tegn ved, og som alle har til­lit til at gjør en skik­ke­lig jobb:

– I den for­bin­del­se må vi hen­te inn kom­pe­tan­se fra mil­jø­er som er gode på akku­rat det­te. Ut­for­min­gen på opp­dra­get kom­mer vi til­ba­ke til, sier In­ga Mar­te Thor­kild­sen til Dags­avi­sen.

Det­te er så al­vor­li­ge på­stan­der at alle er tjent med å få dem un­der­søk.

In­ga Mar­te Thor­kild­sen,

skole­by­råd i Oslo ka­rin.flad­berg@dags­avi­sen.no

In­ga Mar­te Thor­kild­sen

FAK­TA PÅ BOR­DET: Skole­by­råd i Oslo, In­ga Mar­te Thor­kild­sen (SV), vil ha full gjen­nom­gang av ar­beids­mil­jø­et i Ut­dan­nings­eta­ten i Oslo kom­mu­ne etter Dags­avi­sens av­slø­ring rundt et var­sel om «tra­kas­se­ren­de le­der­stil» mot

skole­di­rek­tør Astrid Søgnen i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.