ARNE STRAND

I mor­gen av­slut­ter Stor­tin­get en vår­se­sjon propp­full med dra­ma­tikk.

Dagsavisen Østfold - - Forside - ARNE STRAND Kom­men­ta­tor Twit­ter: @ar­ne­strand arne.strand@dags­avi­sen.no

Tor­pe­do­en vil først tref­fe re­gje­rin­gen til høs­ten. Men den har spreng­kraft til å sen­ke re­gje­rin­gen.

Metoo-kam­pan­jen hang fort­satt som en mørk og tru­en­de sky over par­ti­ene da Stor­tin­get tok fatt igjen etter jule­fe­rien. Alle par­ti­er ble ram­met. Har­dest gikk det ut over Ap som måt­te vra­ke sin nest­le­der Trond Gis­ke. Av­set­tel­sen av Gis­ke gikk for så vidt smerte­fritt. Smer­ten kom først i etter­tid.

Gis­ke-fløy­en, for å bru­ke det ut­tryk­ket, klar­te ikke helt å for­so­ne seg med ta­pet av par­ti­ets tid­li­ge­re kron­prins. Det ut­vik­let seg til en makt­kamp mel­lom uli­ke mil­jø­er. Noen dri­ver kam­pen vi­de­re på over­tid til stor ska­de for par­ti­et. En for­ut­set­ning for at Ap kan gjen­vin­ne opp­slut­nin­gen fra tida før valg­ne­der­la­get, er at frak­sjo­ne­ne for­so­nes, at le­del­sen trek­ker sam­men og at sa­ke­ne flag­ges på hel og ikke halv stang.

I mot­set­ning til Ap som tap­te vel­ge­re på sine metoo-sa­ker, har ikke Høy­re tapt opp­slut­ning på sine over 30 vars­lings­sa­ker. Høy­re går ut av vår­se­sjo­nen med en so­lid opp­slut­ning på om lag 27 pro­sent på snit­tet av me­nings­må­lin­ge­ne. Ap har 23,2 pro­sent i gjen­nom­snitt. Er­na Sol­berg er langt mer po­pu­la­er enn Jonas Gahr Stø­re sett med vel­ger­nes øyne. For to år si­den var det mot­satt.

«Gutte­tu­ren» i Sp med sji­ka­nøs sex­mel­ding til Liv Sig­ne Na­var­sete og med nest­le­der Ola Bor­ten Moe som reise­le­der, rys­tet par­ti­et, men ikke Sps vel­ge­re. Snit­tet på må­lin­ge­ne fra Poll of polls er 11,2 pro­sent for Sp.

Frem­skritts­par­ti­et lig­ger litt la­ve­re på må­lin­ge­ne (13,3) enn det par­ti­et gjor­de ved inn­gan­gen til se­sjo­nen. Det skyl­des nep­pe metoo-kam­pan­jen. I lik­het med parti­le­der Siv Jen­sen har Frps vel­ge­re lett for å glem­me gro­ve sex-over­tramp.

Frp-vel­ger­ne har der­imot ikke så lett for å glem­me at par­ti­ets bes­te kort i valg­kam­pen, Syl­vi List­haug, måt­te gå som stats­råd. List­haug-saken had­de gitt re­gje­rings­kri­se hvis ikke Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen had­de fått List­haug til å skjøn­ne at hun måt­te trek­ke seg av hen­syn til re­gje­rin­gen.

I lik­het med vars­lings­sa­ke­ne i par­ti­ene var List­haug-saken noe som kom uten­fra og inn i Stor­tin­get med stor kraft. Det er his­to­risk at en stats­råds inn­legg på sin Face­bo­ok-side kun­ne ska­pe så ster­ke rys­tel­ser at det nes­ten før­te til re­gje­rings­kri­se. Uan­sett er det få uten­om Frps folk som sav­ner List­haug som stats­råd.

Det er vel hel­ler in­gen som sav­ner Ole­mic Thom­mes­sen (H) som stor­tings­pre­si­dent. Også det­te er en sak uten­om det van­li­ge. I alle fall har det ikke skjedd tid­li­ge­re i Stor­tin­gets his­to­rie at fler­tal­let av­set­ter pre­si­den­ten mind­re enn et halvt år etter at han ble valgt. Thom­mes­sen har seg selv å tak­ke. Da om­fan­get av bygge­skan­da­len gikk opp for Stor­tin­get, bur­de Thom­mes­sen ha for­stått at han ikke bur­de la seg gjen­vel­ge som pre­si­dent for en ny pe­rio­de med et knapt fler­tall. Thom­mes­sen had­de ikke gått av som pre­si­dent med aeren i be­hold, men had­de i det mins­te vist at han tok sitt an­svar for bygge­skan­da­len.

Stor­tin­get har også fått skan­da­len i luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten i fan­get. Det ble tid­lig klart for alle par­ti­er uten­om

Høy­re at helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) had­de so­vet i ti­men. Ikke had­de han fulgt med på an­buds­pro­ses­sen og ikke had­de han rea­gert på ad­vars­le­ne mot å skif­te ope­ra­tør. Det hø­rer med til sjel­den­he­te­ne at Stor­tin­get in­stru­erer en stats­råd om å gjø­re job­ben sin. Stor­tin­gets be­stil­ling til Høie er at han må løse kri­sen i luft­am­bu­lan­sen. Hvis ikke så bør han få noe an­net å gjø­re.

Helt på tam­pen av se­sjo­nen send­te Riks­re­vi­sjo­nen en tor­pe­do mot re­gje­rin­gen. Den vil først tref­fe re­gje­rin­gen til høs­ten. Men at den har spreng­kraft til å sen­ke mindre­talls­re­gje­rin­gen, er det ikke mye tvil om. Rap­por­ten slår fast at de feil, mang­ler og svak­he­ter ved sik­rin­gen av ut­sat­te byg­nin­ger og vik­tig in­fra­struk­tur i sam­fun­net som Riks­re­vi­sjo­nen på­pek­te i 2015, ikke er fulgt opp slik Stor­tin­get har ved­tatt. Rap­por­ten på 74 si­der er et enes­te langt an­klage­skrift mot re­gje­rin­gen. Rap­por­ten knu­ser stats­mi­nis­ter Er­na Sol­bergs for­sik­ring fra før val­get om at ter­ror­sik­ring av ob­jek­ter had­de blitt «ve­sent­lig bed­re».

Førs­te re­ak­sjon fra jus­tis-, be­red­skapsog inn­vand­rings­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp) var å ba­ga­tel­li­se­re kri­tik­ken. Det bur­de han ikke ha gjort. Det vil jus­tis­mi­nis­te­ren få høre når Stor­tin­gets kon­troll­ko­mi­té star­ter sine hø­rin­ger av ham, stats­mi­nis­te­ren og for­svars­mi­nis­ter etter som­mer­fe­rien. Op­po­si­sjons­par­ti­ene har al­le­re­de rea­gert sterkt på at re­gje­rin­gen fort­satt ikke gjør en god jobb med lan­dets sik­ker­het. Re­gje­rin­gen kan ven­te seg en tøff be­hand­ling i Stor­tin­get.

Da Stor­tin­get i fjor be­hand­let den for­ri­ge rap­por­ten fra Riks­re­vi­sjo­nen, fat­tet fler­tal­let et så­kalt dad­del­ved­tak. Det er den kraf­tigs­te form for kri­tikk Stor­tin­get kan kom­me med uten å ut­tryk­ke mis­til­lit. Til høs­ten kan det ende med et ved­tak om mis­til­lit. Sak­lig sett er det grunn­lag for det. Stor­tin­get kan ikke ha til­lit til en re­gje­ring som ikke prio­ri­te­rer ar­bei­det med lan­dets sik­ker­het.

TEGNING: SIRI DOKKEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.