Ser res­sur­ser – ikke pro­ble­mer

Tid­lig folke­helse­ar­beid i mil­lion­klas­sen

Dagsavisen Østfold - - Forside - HERMUND L. KJERNLI

Med 60 mil­lio­ner kro­ner å for­de­le skal Øst­fold snu ne­ga­ti­ve leve­kårs­re­sul­ta­ter. – Vi må få med alle inn­byg­ger­ne i lo­kal­sam­fun­net, sier Kjer­sti Au­ne (t.v) og Han­ne Ros­bach i Sarps­borg kom­mu­ne, en av kom­mu­ne­ne som har blitt til­delt pro­sjekt­mid­ler.

FOLKEHELSE: Drøyt 60 mil­lio­ner kro­ner i stat­li­ge mid­ler og ga­ver skal ska­pe mer in­klu­de­ren­de lo­kal­sam­funn i Øst­fold – og mot­vir­ke rus­pro­ble­ma­tikk og psy­kis­ke vans­ker.

– Det hand­ler om grunn­leg­gen­de triv­sels­fak­to­rer som vir­ker for oss alle. Det å unn­gå uten­for­skap job­bes det med på vel­dig man­ge plan, så det­te er bare en li­ten del av det, sier sam­funns­plan­leg­ger Kjer­sti Au­ne i Sarps­borg kom­mu­ne.

I by­de­len Alv­im fun­ge­rer den lo­ka­le barne­sko­len som et så­kalt na­er­miljø­hus, og er åp­net for en rek­ke ak­ti­vi­te­ter på etter­mid­da­ger og kvelds­tid. Høs­ten 2017 gjen­nom­før­te kom­mu­nen en un­der­sø­kel­se for å fin­ne ut hvil­ken be­tyd­ning det­te har for be­boer­ne i lo­kal­sam­fun­net.

Inn­byg­ger­in­volve­ring

– Un­der­sø­kel­sen vis­te at det er vel­dig po­si­tivt å ha et sånt til­bud i lo­kal­sam­fun­net, og at det var av stor be­tyd­ning at det er gra­tis. Sam­ti­dig kom det fram mu­lig­he­ter for å ut­vik­le ak­ti­vi­te­ter for fle­re grup­per, og som be­boer­ne selv øns­ker å set­te i gang, sier pro­sjekt­le­der Han­ne Ros­bach.

På bak­grunn av det­te ble be­boer­ne spurt om sine in­ter­es­ser, øns­ker om å bi­dra og hvem de vil­le ha med seg fra sitt nett­verk. Pro­sjek­tet har fått nav­net «Sam­men ska­per vi det gode hjem­ste­det».

– Mye hand­ler om å leg­ge vekt på res­sur­se­ne vi har, og alt det po­si­ti­ve som skjer i na­er­mil­jø­et, i ste­det for å se på leve­kårs­ut­ford­rin­ger og be­grens­nin­ger. Gjen­nom det­te pro­sjek­tet øns­ker vi å fin­ne dis­se res­sur­se­ne og kob­le dem sam­men, sier Kjer­sti Au­ne.

Etab­le­rin­gen av en tur­grup­pe og pla­ner om en syk­kel­bane på Alv­im er bare noen ek­semp­ler på til­tak som har kom­met ut av idé­dug­na­den. Med drøyt 2,5 mil­lio­ner fers­ke kro­ner fra fyl­kes­kom­mu­nen blir det rom til å vi­dere­føre pro­sjek­tet, og ut­vi­de det til å om­fat­te Sarps­borg sen­trum.

For­eld­re og na­bo­er spil­ler en vik­tig rol­le. Han­ne Ros­bach, Sarps­borg kom­mu­ne

– Det er are­na­er i sen­trum som også til­byr gratis­ak­ti­vi­te­ter på etter­mid­da­ger og kvelds­tid, og da hand­ler det om å ut­vik­le et sam­ar­beid for å styr­ke hver­and­re. Vi har et mål om å fin­ne gode ar­beids­me­to­der som kan tas i bruk i hele kom­mu­nen når pro­sjek­tet er over, så det er vik­tig å bru­ke noen mid­ler på å heve kunn­ska­pen slik at det også kom­mer and­re til gode, sier Han­ne Ros­bach.

«Ver­sting­fyl­ke»

Øst­fold fyl­kes­kom­mu­ne er ett av fem fyl­ker som er pluk­ket ut til Helse­di­rek­to­ra­tets pro­gram for folke­helse­ar­beid i kom­mu­ne­ne, som nå fo­ku­se­rer på rus­fore­byg­ging og psy­kisk helse blant barn og unge. Med det­te føl­ger 35 mil­lio­ner kro­ner over fem år, og det er dis­se pen­ge­ne Sarps­borg-pro­sjek­tet nå har fått en bit av.

– Det­te pas­ser som hånd i hans­ke med at vi for ikke så len­ge si­den fikk 26,5 mil­lio­ner kro­ner fra Spare­bank­stif­tel­sen DNB til å ar­bei­de for helse­frem­men­de sko­ler i Øst­fold gjen­nom RØRE-PRO­sjek­tet. Med drøyt 60 mil­lio­ner to­talt be­gyn­ner det å mon­ne, og da har vi også stor tro på at dis­se pro­sjek­te­ne vil gi re­sul­ta­ter i form av at vi kom­mer bed­re ut på sta­ti­stik­ke­ne i fram­ti­da, sier styre­le­der In­ger Chris­tin Torp i Øst­fold­hel­sa.

For det er en dårlig skjult hem­me­lig­het at Øst­fold len­ge har kom­met dårlig ut av leve­kårs­un­der­sø­kel­ser, og top­pet sta­ti­stik­ker man helst ikke vil top­pe.

– Vi har sett av ung­doms­un­der­sø­kel­sen at psy­kis­ke pro­ble­mer blant våre unge er øken­de, og det er nok også noe av grun­nen til at Øst­fold er ett av fem pi­lot­fyl­ker, sier Torp.

Førs­te ut­de­ling av folke­helse­mil­lio­ne­ne ble gjen­nom­ført i fjor, og ved årets til­de­ling ble også pro­sjek­ter i Moss og Hal­den til­gode­sett.

– En av ho­ved­år­sa­ke­ne til at nett­opp dis­se pro­sjek­te­ne ble valgt er at de er na­ert be­slek­tet og sik­ter seg inn på den sam­me mål­grup­pen. Hele fyl­ket skal kun­ne la­ere av det som gjø­res i de kom­mu­ne­ne som har blitt valgt ut.

Ge­ne­ra­sjons­spren­gen­de

– Godt fore­byg­gen­de ar­beid er også rus­fore­byg­gen­de, og kan igjen ha en ef­fekt på den psy­kis­ke helsen. Det er i lo­kal­mil­jø­et vi vir­ke­lig kan leg­ge et godt grunn­lag, for­di det er der vi har vik­ti­ge til­bud som sko­ler og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, ut­dy­per Torp.

For pro­sjekt­le­del­sen i Sarps­borg har er­fa­rings­ut­veks­ling med and­re kom­mu­ner, fyl­ker og på tvers av lande­gren­se­ne va­ert en vik­tig in­spi­ra­sjon.

– Det er all­tid noen som gjør noe vi syns er spen­nen­de og vil prø­ve ut, men alle må fin­ne sin lo­ka­le va­ri­ant. Vi har hen­tet ele­men­ter fra både om­råde­løf­tet i Gro­rud­da­len, fra Dram­men og Ber­gen, og fra Silke­borg i Dan­mark, sier Kjer­sti Au­ne.

– Jeg syns det er vel­dig fint at vi kan dele med hver­and­re, og ikke bare suk­sess­his­to­rie­ne, men også det som ikke fun­ge­rer så bra, fort­set­ter hun.

Selv om Helse­di­rek­to­ra­tets pro­gram først og fremst ret­tes mot barn og unge, har pro­sjekt­le­del­sen i Sarps­borg valgt å se litt bre­de­re på det.

– Vi må få med alle inn­byg­ger­ne i lo­kal­sam­fun­net i ste­det for å fo­ku­se­re kun på ele­ve­ne ved en sko­le. For­eld­re og na­bo­er spil­ler også en vik­tig rol­le, sier Han­ne Ros­bach.

Hun er ty­de­lig på hva hun me­ner er nøk­kel­fak­to­rer for å lyk­kes med å ska­pe tryg­ge og in­klu­de­ren­de na­er­mil­jø­er.

– For det førs­te må det va­ere så va­rier­te til­bud at alle fin­ner noe som pas­ser for dem, og så må man kun­ne del­ta og bi­dra uav­hen­gig av livs­si­tua­sjon. For de fles­te er det å bi­dra, mest­re og ha be­tyd­ning for noen en nøk­kel til livs­kva­li­tet. I til­legg hand­ler det mye om å byg­ge bru­er på tvers av in­ter­es­ser, kul­tu­rer og res­sur­ser.

Lag­ar­beid

– Nå øns­ker vi å mo­bi­li­se­re, slik at ting kan skje uten at man er av­hen­gig av så mye pen­ger. Det er vik­tig at de til­ta­ke­ne vi gjør skal kun­ne vi­dere­fø­res også når pro­sjek­tet er fer­dig, leg­ger Ros­bach til.

Og når pro­sjek­tet som had­de sin spe­de be­gyn­nel­se på Alv­im nå skal bli stør­re, er det godt å ha fle­re med seg på la­get.

– Når vi snak­ker om res­sur­ser kan det va­ere inn­byg­ge­re, fri­vil­li­ge, for­enin­ger, sko­ler, be­drif­ter i na­er­mil­jø­et, plas­ser og byrom. Det er man­ge som al­le­re­de job­ber med de sam­me mål­grup­pe­ne som oss på uli­ke må­ter, og da må vi gå i dia­log og sam­ar­bei­de.

Hun leg­ger ikke skjul på at den sis­te til­de­lin­gen fra fyl­kes­kom­mu­nen kom­mer godt med.

– Nå kan vi også ten­ke mye mer lang­sik­tig, når vi har hatt pi­lot­pro­sjek­tet har jeg hele tida va­ert vel­dig be­visst på at jeg ikke kan love noe el­ler job­bet med mind­re til­tak i til­fel­le det ikke blir noe mer. Nå kan vi plan­leg­ge for en lang og god pro­sess, som for­hå­pent­lig­vis også vil gi et bed­re re­sul­tat, slut­ter Ros­bach.

her­mun.kjernli@dags­avi­sen.no

ALLE SKAL MED: Kjer­sti Au­ne (t.v.) og Han­ne Ros­bach i Sarps­borg kom­mu­ne me­ner det er vik­tig at alle inn­byg­ge­re i lo­kal­sam­fun­net får et til­bud som pas­ser for dem, og at de sam­ti­dig fø­ler de kan bi­dra til det­te, for å kun­ne ska­pe tryg­ge og in­klu­de­ren­de...

ALLE FOTO: HERMUND L. KJERNLI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.