47 pro­sent sto­ler på ny­he­te­ne

De un­der 35 og ytre høy­re er mest skep­tisk.

Dagsavisen Østfold - - Forside - ■ HEIDI TAKSDAL SKJESETH heidi.taksdal.skjeseth@dags­avi­sen.no

MEDIER: Nors­ke nett­bru­ke­re har lav til­lit til ny­he­te­ne og sy­nes det er vans­ke­lig å skil­le mel­lom fals­ke ny­he­ter og fak­ta. Men res­ten av ver­den er enda dår­li­ge­re stilt.

Sto­ler du på ny­he­te­ne du le­ser? El­ler mer pre­sist: Tror du at du kan sto­le på de fles­te ny­he­te­ne meste­par­ten av tida? Bare 47 pro­sent sva­rer helt el­ler del­vis be­kref­ten­de på det­te spørs­må­let, stilt for Reu­ters Insti­tute for the St­udy of Jour­na­lisms Di­gi­tal News Re­port, i ver­dens størs­te kart­leg­ging av di­gi­talt medie­bruk.

Tal­let kan vir­ke lavt og har gått noe ned si­den 2017. Men på ver­dens­ba­sis er det ikke dårlig, sier Hall­vard Moe, an­svar­lig for den nors­ke de­len av stu­di­en.

– Sam­men­lig­net med res­ten av ver­den, kan vi si det står gans­ke bra til i Nor­ge, sier Moe til Dags­avi­sen.

Det er sa­er­lig blant bru­ke­re un­der 35 år, blant vel­ge­re langt til høy­re og dem med ster­ke me­nin­ger om inn­vand­ring at skep­si­sen til etab­ler­te medier er stor.

Det har gitt fram­veks­ten av al­ter­na­ti­ve og inn­vand­rings­kri­tis­ke nett­ste­der som Re­sett, Do­cu­ment.no og HRS. Blant de spur­te i un­der­sø­kel­sen har fler­tal­let der­imot ald­ri hørt om dis­se.

Vil­lig­he­ten til be­ta­le er ikke jevnt for­delt i be­folk­nin­gen. Hall­vard Moe, pro­fes­sor UIB

Fryk­ter feil­in­for­ma­sjon

Hele 41 pro­sent sier de er be­kym­ret for hva som er ekte og hva som er falsk in­for­ma­sjon når fin­ner ny­he­ter på net­tet. Men dårlig jour­na­lis­tikk er en minst like stor ut­ford­ring, iføl­ge nors­ke medie­bru­ke­re på in­ter­nett: Fø­lel­sen av å bli lurt av så­kal­te klikkagn-over­skrif­ter og ville­den­de over­skrif­ter er fire av ti bru­ke­re be­kym­ret over.

USAS pre­si­dent, Do­nald Trump, har gått i spis­sen for å an­kla­ge se­riø­se medier for å le­ve­re «fals­ke ny­he­ter» når de tryk­ker sa­ker han ikke li­ker. And­re auto­ri­ta­ere le­de­re har tatt etter Trump. Både le­de­re i Filip­pi­ne­ne, Ve­ne­zu­e­la og Sy­ria av­fei­er kri­tisk jour­na­lis­tikk som fals­ke ny­he­ter. De­fi­ni­sjo­nen på fals­ke ny­he­ter er opp­kon­stru­er­te sa­ker som med vil­je øns­ker å villede, alt­så ikke feil el­ler slett jour­na­lis­tikk. I Nor­ge har for ek­sem­pel Frps Per-wil­ly Amund­sen an­kla­get avi­sa Nord­lys for det sam­me. Den­ne be­greps­bru­ken har man­ge nors­ke nett­me­die­bru­ke­re fått med seg: En tredje­del sier de er be­kym­ret over bru­ken av be­gre­pet «fals­ke ny­he­ter» for å av­vise ny­hets­me­di­er man ikke li­ker.

Be­ta­ler mest

Nor­ge skil­ler seg ut som det lan­det i ver­den der vil­jen til å be­ta­le for ny­he­ter på net­tet er al­ler størst: 30 pro­sent sier de be­ta­ler for jour­na­lis­tikk, og tal­let øker. Det er gode ny­he­ter for avi­ser som i fle­re år har va­ert i dyp øko­no­misk kri­se. Ikke bare fal­ler abon­ne­ments­tal­le­ne for så godt som alle pa­pir­ut­ga­ver, men sto­re platt­for­mer som Goog­le og Face­bo­ok stik­ker av med bror­par­ten av re­klame­pen­ge­ne på net­tet. Sta­dig fle­re medie­hus set­ter opp be­ta­lings­mur, slik at bru­ke­re må be­ta­le for å kun­ne

lese ny­he­ter. Det kan gi en in­for­ma­sjons­kløft og en ulik­het i til­gan­gen til in­for­ma­sjon, ad­va­rer Hall­vard Moe.

– Vil­lig­he­ten til å be­ta­le er ikke jevnt for­delt i be­folk­nin­gen. Hvis det blir stor for­skjell på ny­he­te­ne som er gra­tis til­gjen­ge­lig og de som kre­ver be­ta­ling, så kan det bli pro­ble­ma­tisk, sier Moe.

At NRK er li­sens­fi­nan­siert og åpent for alle, kan veie opp for det­te skil­let, men sam­ti­dig gjø­re det vans­ke­li­ge­re for medier som er nødt til å ta be­talt for jour­na­lis­tik­ken sin.

– Hvor­dan kan man sik­re et medie­land­skap som sør­ger for god og nyt­tig jour­na­lis­tikk for alle, sam­ti­dig som en ikke dre­per mu­lig­he­te­ne for å ta be­talt? En må fin­ne en ba­lan­se der, sier Moe, som me­ner det­te er en av medie­po­li­tik­ken og kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­des sto­re ut­ford­rin­ger.

I land med høy po­li­tisk og so­si­al po­la­ri­se­ring, som for ek­sem­pel USA, er til­li­ten til etab­ler­te medier lav: Bare 34 pro­sent av ame­ri­ka­ne­re sier de sto­ler på at ny­he­te­ne de får pre­sen­tert. De ame­ri­kans­ke rap­port­for­fat­ter­ne på­pe­ker at pre­si­dent Do­nald Trumps hyp­pi­ge an­kla­ger om at medie­ne er så­kal­te «fa­ke news» kan ha bi­dratt til fal­let på fire pro­sent si­den i fjor.

Helt på bånn når det kom­mer til til­lit til ny­he­te­ne lig­ger Hel­las med 26 pro­sent og Sør-korea med bare 25 pro­sent.

TIL­LIT: En av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne for norsk medie­po­li­tikk og kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de blir in­for­ma­sjons­ulik­het, me­ner pro­fes­sor Hall­vard Moe, en av bi­drags­yter­ne til Dig­tal News Re­port, som kart­leg­ger di­gi­ta­le medie­va­ner i 37 land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.