Fest og blo­dig al­vor

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - SIS­SEL HOFF­ENGH

Les­bis­ke og ho­mo­fi­le har kjem­pet for ret­ten til å få barn. Nå må dere kjem­pe for å slip­pe?

– Te­ma­et for kam­pan­jen er fa­mi­lie, og å ut­ford­re ide­en om hva som er en god fa­mi­lie. He­run­der å syn­lig­gjø­re at man også kan leve gode liv uten barn. Det vi øns­ker er fri­he­ten til å vel­ge, uten å bli på­ført press og for­vent­nin­ger fra sam­fun­net. Akku­rat som in­gen har noe med hvem du har sex med, så er det hel­ler in­gen som har noe med hva du skal bru­ke eg­ge­ne og sae­den din til.

Kjerne­fa­mi­li­en ble tid­li­ge­re kalt he­tero­hel­ve­te, er det å få barn blitt et press også blant skei­ve?

– Sam­fun­net har be­stem­te opp­fat­nin­ger av hva som er et godt fa­mi­lie­liv og det in­klu­de­rer barn. Før var det slik at når folk sto fram så opp­lev­de man­ge at for­eld­re­ne syn­tes det var sør­ge­lig at de ikke kun­ne bli beste­for­eld­re. Nå som de vet at de kan bli det li­ke­vel, kan det også opp­le­ves som et press.

Hva er det vik­tig å til­rette­leg­ge for dem som vel­ger bort barn?

– God eldre­om­sorg. Man­ge skei­ve pres­ses til­ba­ke inn i ska­pet når de blir eld­re og pleie­tren­gen­de for­di de fryk­ter at de­res iden­ti­tet og fa­mi­lie ikke ak­sep­te­res av dem som skal pleie dem.

And­re ting?

– En ut­ford­ring man­ge mø­ter, men som and­re ikke vet om, er det folk som flyk­ter fra land der ho­mo­fi­li er for­budt for ek­sem­pel, opp­le­ver. De får sa­er­li­ge pro­ble­mer med fa­mi­lie­gjen­for­ening for­di de ikke er for­melt gift el­ler kan do­ku­men­te­re at de er sam­bo­ere av fare for eget liv. Hva be­tyr 28. juni 1969 og Sto­new­all­opp­rø­ret i New York for deg?

– Det var da homo­kam­pen slut­tet å va­ere usyn­lig. Man valg­te å sva­re på over­grep fra po­li­ti­et med syn­lig mot­stand og nek­tet å fort­set­te å kjem­pe kam­pen på pre­mis­se­ne til ma­jo­ri­te­ten.

Er Pri­de bare al­vor el­ler rek­ker du å bli med på noe moro også?

– Pri­de-se­son­gen er lang, og en god blan­ding av fest og blo­dig al­vor. Gle­der meg sa­er­lig til å va­ere med på mar­ke­ring sam­men med rus­sis­ke ak­ti­vis­ter på Ba­rents-pri­de ved gren­sa i Kir­ke­nes – det kan­skje størs­te skil­let i ver­den på skei­ve og strei­te. Det er et hav av for­skjell på hva slags liv du har, av­hen­gig av hvil­ken side av el­ven du er født på.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Da spi­ser jeg mas­se, drik­ker og bru­ker pen­ger jeg ikke har.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Ste­ven Mcma­na­man som spil­te for Li­ver­pool. Jeg ko­pier­te han til mins­te de­talj, til den dag i dag lø­per jeg med en stiv lille­fin­ger.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Åpen­bart mye. All kamp som hand­ler om like­stil­ling og mang­fold.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Jeg bor i en blokk med en dårlig heis og har fak­tisk blitt stå­en­de fast i hei­sen, så sva­ret må bli in­gen – el­ler noen som ikke får pa­nikk.

sis­sel.hoff­engh@dags­avi­sen.no

FOTO: FRI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.