Tru­et po­liti­folk

Skul­le «ba­e­sje i post­kas­sa og gi dama hans aids»

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - ■ MARTIN NAESS KRISTIANSEN martin@dags­avi­sen.no

DOM: Fred­rik­stad-man­nen i 30-åre­ne var his­sig etter å ha blitt på­gre­pet for en neve­kamp med na­bo­en – og spyt­tet skjells­ord og trus­ler mot tre po­liti­folk.

«Jeg skal dre­pe dere beg­ge, ba­e­sje i post­kas­sa di om jeg fin­ner adres­sen og gi dama di aids».

Krangle­fan­ten satt i bak­se­tet i po­liti­bi­len med en po­liti­be­tjent på hver side da han ut­tal­te det­te. Den ene fikk ser­vert en skal­ling, til­budt en spytt­kly­se og en fore­spørs­mål om mo­rens navn, for den­ne skul­le ar­res­tan­ten ha seg med. Den and­re ble til­budt nevn­te eks­kre­ment og ver­dens­om­spen­nen­de syk­dom.

«Ban­ke drit­ten ut av» dem beg­ge had­de han også pla­ner om, sa man­nen.

Spyt­tet i an­sik­tet

Om ikke vel, så i alle fall fram­me, på po­liti­hu­set, fikk også en ar­rest­for­va­rer kjen­ne på man­nens vre­de:

«Ja­ev­la ut­len­ding» og «ja­ev­la mus­lim».

Man­nen var vri­en å få inn på cel­la og for­søk­te alt han kun­ne å pro­vo­se­re. Da ar­rest­for­va­re­ren vil­le gi ham et in­for­ma­sjons­skriv gjen­nom celle­luka, ble han spyt­tet i an­sik­tet. De på­føl­gen­de ti­me­ne i ar­rest skal man­nen fle­re gan­ger ha ropt at han vil­le «slåss og dre­pe».

Også til­talt for en rek­ke and­re for­hold, ble man­nen ny­lig dømt for tre trus­ler og tre kroppskren­kel­ser, hvor­av alle trus­le­ne og to av kroppskren­kel­se­ne også ut­gjor­de vold el­ler trus­ler mot of­fent­lig tje­neste­mann.

Fred­rik­stad ting­rett men­te ut­age­ring mot tje­neste­per­soner over tid, som i det­te til­fel­let, må va­ere straffe­skjer­pen­de. På den an­nen side var det for­mil­den­de at den dom­fel­te inn­røm­met skyld.

«Helt ufor­ståe­lig»

Som en del av straffe­ut­må­lin­gen gjor­de også ting­ret­ten et po­eng av at det tok over ett år før det ble tatt ut til­ta­le for hen­del­se­ne 25. fe­bru­ar i fjor, «til tross for at det ikke var be­hov for noe sa­er­lig etter­forsk­ning». Ret­ten be­mer­ker: «Saks­be­hand­lings­ti­den er så­pass lang at den nes­ten ut­gjør et brudd på (man­nens navn, journ.anm) krav etter EMK ar­tik­kel 8 på en rett­fer­dig ret­ter­gang, og må frem­stå som helt ufor­ståe­lig lang for alle som

Ja­ev­la mus­lim. Den dom­fel­te til en ar­rest­for­va­rer

ikke jevn­lig er ak­tø­rer i straffe­sa­ker.

Slip­per feng­sel

Man­nen ble også dømt for å ha slått na­bo­en i an­sik­tet, i ba­tal­jen der fire per­soner var in­volvert i for­kant av den nevn­te på­gri­pel­sen. I til­legg ble han dømt for ett til­fel­le av brudd på farts­gren­sa med bil samt pro­mille­kjø­ring.

Straf­fen ble satt til 90 ti­mers sam­funns­straff og en bot på 30.000 kro­ner. Ret­ten be­mer­ker i dom­men at det var gode grun­ner til å rea­ge­re stren­ge­re, men også gode grun­ner til å unn­gå so­ning i feng­sel. Man­nen ble straffe­dømt sju gan­ger fra han var 16 til 30 år gam­mel.

DØMT: En mann i 30-åre­ne er ny­lig dømt i Fred­rik­stad ting­rett for trus­ler mot og for­ulem­ping av po­liti­folk. FOTO: MARTIN NAESS KRISTIANSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.