Stopp penge­ga­lop­pen

Dagsavisen Østfold - - Kommentar Leder -

Det holdt på å gå galt. Da Stor­tin­get skul­le ved­ta løn­nin­ge­ne til seg selv og re­gje­rings­med­lem­me­ne, had­de lønns­kom­mi­sjo­nen fore­slått å øke løn­na til stats­mi­nis­te­ren og stats­rå­de­ne med 3,8 pro­sent. Ett pro­sent­po­eng over det ar­beids­ta­ker­ne får i år. Hel­dig­vis sat­te pre­si­dent­ska­pet fo­ten ned.

Stor­tings­pre­si­dent Tone W. Trø­en fra Høy­re sa til Dags­avi­sen i går at både stor­tings­re­pre­sen­tan­ter og re­gje­rings­med­lem­mer bør ha sam­me øk­ning som par­te­ne i lønns­opp­gjø­ret, men Stor­tin­get bur­de gått len­ger og knyt­tet godt­gjø­rel­sen di­rek­te til and­re ytel­ser de folke­valg­te ved­tar.

Kjerne­sum­men i det nors­ke trygde­sys­te­met er Grunn­be­lø­pet i folke­tryg­den. Det er for tida på 96.883 kro­ner. Der­som Stor­tin­get vel­ger å knyt­te sin egen lønn til det­te, slip­per po­li­ti­ker­ne å hav­ne i en si­tua­sjon der de gir seg selv en langt mer sje­ne­røs øk­ning enn de un­ner lan­dets pen­sjo­nis­ter. Rødt har fore­slått å set­te løn­na til 8 G. Også Sv-le­der Au­dun Lys­bak­ken øns­ker å knyt­te stor­tings­løn­nin­ge­ne tet­te­re til trygde­ytel­se­ne. For­sla­get om å gi krone­til­legg og ikke pro­sent­til­legg, og det sam­me be­lø­pet som pen­sjo­nis­te­ne, er godt. Spe­si­elt etter de skan­da­lø­se over­skri­del­se­ne i ga­ra­sje­pro­sjek­tet.

Hvor­for skal po­li­ti­ker­ne sam­men­lig­ne seg med di­rek­tø­rer og ikke pen­sjo­nis­ter? Er ikke trygde­mot­ta­ker­ne fine nok?

Det­te er to for­slag Stor­tin­get bør se na­er­me­re på.

Lønns­kom­mi­sjo­nen vil­le unn­gå at stats­rå­de­ne blir hen­gen­de etter topp­le­de­re i sta­ten. Men hvor­for skal po­li­ti­ker­ne sam­men­lig­ne seg med di­rek­tø­rer og ikke pen­sjo­nis­ter? Er ikke trygde­mot­ta­ker­ne fine nok?

I ste­det for å bru­ke den el­le­vil­le penge­ga­lop­pen i de stats­eide sel­ska­pe­ne som en unn­skyld­ning for fe­te­re po­li­ti­ker­løn­nin­ger, bør po­li­ti­ker­ne sør­ge for at sta­tens le­de­re løn­nes på et langt mer edrue­lig nivå enn i dag. Når topp­le­der­ne i de åtte sel­ska­pe­ne på bør­sen som har di­rek­te stat­lig ei­er­skap tje­ner nes­ten 100 mil­lio­ner til sam­men, bør alar­men gå i Na­e­rings­de­par­te­men­tet. Så høyt og så len­ge at stats­råd Tor­bjørn Røe Isak­sen våk­ner fra dva­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.