Fle­re kil­der til kunn­skap om bar­sel

Dagsavisen Østfold - - Kommentar Kommentar/debatt - MARTA EBBING Fag­di­rek­tør helse­re­gist­re, Folke­helse­in­sti­tut­tet

Jord­mor­for­bun­det øns­ker seg mer kunn­skap om bar­sel­ti­den. De er red­de for at ras­ke­re ut­skriv­ning av kvin­ne­ne og de ny­fød­te fra føde­in­sti­tu­sjo­ne­ne skal føre til dår­li­ge­re am­ming, dår­li­ge­re helse for mor og barn og økt ri­si­ko for re­inn­leg­gel­ser.

Folke­helse­in­sti­tut­tet er enig med Jord­mor­for­bun­det i at vi ikke har nok kunn­skap om bar­sel­ti­den, til tross for at vi har et av ver­dens bes­te helse­re­gist­re på fel­tet: Me­di­sinsk fød­sels­re­gis­ter. Det­te re­gis­te­ret inne­hol­der data om mors helse før og un­der svan­ger­ska­pet, om svan­ger­ska­pet, om fød­se­len og om bar­net, men lite om bar­sel­ti­den. Jord­mor­for­bun­det øns­ker å få vite hvor man­ge av de ny­fød­te som får et vekt­tap på over 10 pro­sent i lø­pet av de førs­te uke­ne. Og de øns­ker å vite hvor­dan de ny­bak­te egent­lig har det etter fød­se­len.

Det kun­ne va­ert fris­ten­de å leg­ge til ret­te for at fle­re opp­lys­nin­ger om bar­sel­ti­den re­gist­re­res i Me­di­sinsk fød­sels­re­gis­ter. Opp­lys­nin­ge­ne om selve fød­se­len er de al­ler vik­tigs­te i re­gis­te­ret – og dis­se rap­por­te­res di­rek­te fra det elek­tro­nis­ke føde­jour­nal­sys­te­met i syke­hu­set like etter fød­sel. Da blir data­kva­li­te­ten god og jord­mor blir fer­dig med rap­por­te­rin­gen der og da. Det å ut­vi­de rap­por­te­rings­plik­ten til for­hold ved bar­sel­ti­den vil på­fø­re helse­per­so­nell en eks­tra ar­beids­opp­ga­ve og vi må va­ere for­sik­ti­ge med hvor mye vi på­leg­ger.

Et al­ter­na­tiv til å ut­vi­de rap­por­te­rings­plik­ten til Me­di­sinsk fød­sels­re­gis­ter for å få mer kunn­skap om bar­sel­ti­den, er å bru­ke data fra and­re kil­der og sam­men­stil­le med data fra Me­di­sinsk fød­sels­re­gis­ter for å se på for­løp. Man kan for ek­sem­pel bru­ke Norsk pa­si­ent­re­gis­ter for å fin­ne re­inn­leg­gel­ser i syke­hus, og Kom­mu­nalt pa­si­ent- og bru­ker­re­gis­ter for å fin­ne kon­sul­ta­sjo­ner hos fast­le­ge og lege­vakt like etter fød­se­len. Når vi får gode na­sjo­na­le data fra helse­sta­sjo­ne­ne, kan også dis­se be­nyt­tes til å fin­ne amme­fre­kven­ser med mer.

Folke­helse­in­sti­tut­tet har len­ge ar­bei­det for å få bed­re til­gang til helse­data på na­sjo­nalt nivå, og vi bi­drar nå ak­tivt i Helse­data­pro­gram­met. Mens vi ven­ter på Helse­ana­lyse­platt­for­men, og at den skal bli kom­plett, må vi ut­vik­le in­for­ma­sjons­mo­del­ler og bru­ke da­ta­ene som ek­sis­te­rer på en god måte. Da vil vi kun­ne få mer kunn­skap om det som blant and­re Jord­mor­for­bun­det etter­spør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.