Be­g­ja­e­ring om etter­forsk­ning for­sin­ket

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

VEN­TER: Saks­meng­den hos stats­ad­vo­ka­ten i Bus­ke­rud, Vest­fold og Tele­mark til­si­er at det tid­ligst fre­dag blir ak­tu­elt å se på be­g­ja­e­rin­gen om å gjen­opp­ta vold­tektset­ter­forsk­nin­gen mot olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp, bil­det).

Der­fra kan den en­ten sen­des po­li­ti­et til vur­de­ring el­ler bli be­hand­let av på­tale­myn­dig­he­ten – av­hen­gig av om be­g­ja­e­rin­gen for­melt sett har sta­tus som kla­ge på den opp­rin­ne­li­ge hen­leg­gel­sen av saken el­ler om den er å an­se som en selv­sten­dig be­g­ja­e­ring om ny etter­forsk­ning. Der­som på­tale­myn­dig­he­ten skal be­hand­le saken, til­si­er saks­meng­den at det tid­ligst er mu­lig­het å star­te be­hand­lin­gen til uka, får NTB opp­lyst.

Men det av­hen­ger av at bre­vet kom­mer i hus. Ons­dag mor­gen – åtte da­ger etter at det ble sendt – had­de in­gen i stats­ad­vo­kat­em­be­tet sett noe til bre­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.