Mø­tes de igjen i fi­na­len?

• Tre­ner­skif­tet i Spa­nia kan slå beg­ge vei­er

Dagsavisen Østfold - - Forside - REI­DAR SOL­LIE

FOT­BALL-VM I RUSS­LAND DUELL: Hva be­tyr tre­ner­brå­ket i Spa­nia? Spil­ler­ne me­ner det bare kan styr­ke dem.

■ Ol-byen Sot­sji star­ter med VMS førs­te topp­kamp i kveld. Por­tu­gal – Spa­nia er fi­na­len i grup­pe B hvis eks­per­ti­sen får det som de vil.

– Da jeg så vi fikk Por­tu­gal i førs­te kamp, tenk­te jeg at det­te kan jo bli Vm-fi­na­len også, sa Sergio Ramos etter trek­nin­gen i de­sem­ber.

Tre­ner­brå­ket

Det kan han i te­ori­en få rett i.

Spørs­må­let er hvor­dan de sis­te da­gers drama slår ut for la­get som skuffet ka­pi­talt i VM for fire år si­den der de ble slått ut al­le­re­de i gruppe­spil­let.

Me­die­opp­bu­det var mas­sivt på gårs­da­gens tre­ning in­ne på Fisht sta­dion som var arena for åp­nings­og av­slut­nings­se­re­mo­ni­en un­der OL der for fire år si­den.

Vi er her for å pres­te­re sam­men.

Sergio Ramos, Spa­nias kap­tein

Man­ge spen­nin­ger

I en tropp med seks mann fra Re­al Mad­rid, fire fra Bar­ce­lo­na og tre fra At­lé­ti­co Mad­rid, er det all­tid spen­nin­ger.

Den nye tre­ne­ren som ble satt på job­ben ons­dag, Fer­nan­do Hier­ro, var en av klip­pe­ne i Re­al Mad­rid-for­sva­ret.

Spar­kin­gen av Ju­len Lo­pe­te­gui, den på­trop­pen­de Real­tre­ne­ren, var det uenig­het om in­ternt. Men det spans­ke for­bun­det skar igjen­nom.

Vil pres­te­re sam­men

Kap­tein Sergio Ramos, mildt sagt els­ket og ha­tet i in­ter­na­sjo­nal fot­ball, prø­ver å be­ro­li­ge alle som nå tror det er en ny split­tel­se i den spans­ke trop­pen.

– Nei, vi er her for å pres­te­re sam­men. Struk­tu­ren i la­get lig­ger fast og vi vet hvil­ken stra­te­gi vil føl­ge, sa han til Reu­ters etter tre­ner­dra­ma­et ons­dag kveld.

Spa­nia vant Vm-tit­te­len i Sør-afrika i 2010 og man­ge trod­de de var i stand til å for­sva­re den i Bra­sil for fire år si­den.

Slo ut Italia

Hva som skjed­de der er gjen­nom­ana­ly­sert. I EM for to år si­den tap­te de 0–2 for Italia i åtte­dels­fi­na­len.

Si­den gikk de gjen­nom en su­ve­ren Vm-kva­li­fi­se­ring der de fikk sin re­van­sje mot Italia og vant sin pul­je med klar mar­gin (Italia ble slått ut av Sve­ri­ge i om­spil­let).

– Por­tu­gal vant Em-tit­te­len for to år si­den. De ser in­gen be­grens­nin­ger her, sier Sergio Ramos, som har fått mye fo­kus etter at han ska­det Egypts og Li­ver­pools ynd­ling Mo­ha­med Sa­lah i mes­ter­li­ga­fi­na­len.

Nå har støy­en rundt lands­lags­sje­fe­ne over­tatt fo­kus.

Se­rie­mes­ter

Da­vid Sil­va kom­mer som fersk se­rie­mes­ter med Man­ches­ter City og vil ta takt­stok­ken i det­te la­get som har kva­li­tet i alle ledd.

Han vil­le si sva­ert lite om sine egne for­vent­nin­ger på presse­kon­fe­ran­sen i Kras­no­dar tid­li­ge­re i uka.

Nå spe­ku­le­rer­spansk pres­se i hva tre­ner­skif­tet har å si. Hvil­ken auto­ri­tet har Fer­nan­do Hier­ro når han nå over­tar gar­de­ro­ben da­gen før VM ble åp­net?

Auto­ri­tet var i hvert fall ikke noe han mang­let da han styr­te for­sva­ret til Re­al Mad­rid inn­til han for­lot klub­ben i 2003.

Han har tre Vm-slutt­spill som spil­ler og klar­te mes­ter­styk­ket å sco­re mål i alle sam­men (1994, 1998, 2002).

rei­dar.sol­lie@dags­avi­sen.no

Sergio Ramos

KLA­RE: Spa­nias kap­tein Sergio Ramos er i åpen­bart godt hu­mør på tre­nin­gen etter at tre­ner­skif­tet ble klart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.