– De er uøns­ket her

Islam­ha­te­re inn­tar Fred­rik­stad

Dagsavisen Østfold - - Forside - ■ KENNETH STENSRUD

Stopp isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN) kal­ler Fred­rik­stad «et av Nor­ges størs­te islam­høl» før de holder ap­pel­ler i byen i mor­gen. Ord­fø­rer Jon-ivar Ny­gård (Ap) tar av­stand fra SIAN. I Moss vil Rødt stan­se nye ak­sjo­ner fra Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen.

ISLAMHAT: Den islam­kri­tis­ke grup­pen Stopp isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN) skal hol­de ap­pel­ler i Fred­rik­stad lør­dag. – De er uøns­ket, sier ord­fø­re­ren.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har tid­li­ge­re holdt ap­pel­ler i fle­re and­re byer i Øst­fold, in­klu­dert Fred­rik­stad. Stig An­der­sen, SIANS le­der, kom­mer ikke selv til å del­ta på lør­da­gens stand, men for­ven­ter en am­per mot­ta­kel­se.

– Jeg reg­ner med det blir noe av det sam­me som for­ri­ge gang. Det var mye bråk der da.

Fy­rer opp inn­byg­ger­ne

I be­skri­vel­sen av ar­ran­ge­men­tet kal­ler de Fred­rik­stad for «et av Nor­ges ver­ste islam­høl».

– Den be­skri­vel­sen er det Lars Thor­sen (styre­med­lem i SIAN, journ.anm.) som står bak. Han bru­ker ofte et litt farge­rikt språk. Å kal­le byen for et islam­høl blir nok litt for drøyt for meg, men når Thor­sen ut­ta­ler seg så har det han sier som re­gel hold i noe, sier An­der­sen.

Thor­sen selv be­grun­ner be­skri­vel­sen av Fred­rik­stad slik:

– Det er man­ge gode mus­li­mer der. De dri­ver be­folk­nings­veks­ten i om­rå­det, og det er ikke pro­blem­fritt. Selv opp­le­ver jeg ikke sjel­den draps­trus­ler fra mus­li­mer i Fred­rik­stad, hev­der han.

Sian-le­der An­der­sen leg­ger ikke skjul på at hen­sik­ten bak å kal­le Fred­rik­stad for et av Nor­ges størs­te «islam­høl» er å pro­vo­se­re og, som han selv kal­ler det, «fyre opp litt».

– Egent­lig bur­de det ikke va­ert en pro­vo­ka­sjon i det hele tatt. Sier man det sam­me om kris­ten­dom er det in­gen som løf­ter et øyen­bryn. Man må kun­ne snak­ke stygt om en re­li­gion uten at alle skal leg­ge seg opp i det, me­ner han.

Tar av­stand fra om­ta­len

Jon-ivar Ny­gård (Ap), ord­fø­rer i Fred­rik­stad, har li­ten sans for be­skri­vel­sen.

– Det il­lust­re­rer bare hvor ille en slik or­ga­ni­sa­sjon er og hvor lite to­le­rant og re­spekt­fullt bud­skap de har. De er en or­ga­ni­sa­sjon som bi­drar til å split­te det nors­ke sam­fun­net mer enn å sam­le det. På veg­ne av alle inn­byg­ge­re i Fred­rik­stad, mus­li­mer el­ler ei, så tar jeg sterk av­stand fra en slikt bud­skap, sier han.

Han øns­ker ikke or­ga­ni­sa­sjo­nen vel­kom­men, men vil hel­ler ikke nek­te dem å hol­de ap­pel­ler i byen.

– De er et sterkt uøns­ket ele­ment i Fred­rik­stad, men vi har in­gen mu­lig­het til å for­hind­re at de fak­tisk får lov til å ytre seg, sier ord­fø­re­ren.

For­ven­ter mot­re­ak­sjo­ner

Camilla Sø­ren­sen Eids­vold, SVS le­der i Fred­rik­stad, for­tel­ler at hun har in­gen sym­pa­ti for SIAN, men vil hel­ler ikke nek­te dem å ha stands i byen.

– Det er yt­rings­fri­het i Nor­ge. At man har for­skjel­li­ge me­nin­ger om ting er lov.

– Jeg reg­ner med det blir noen mot­re­ak­sjo­ner på at de mø­ter opp, men så vidt jeg vet er det ikke plan­lagt noe or­ga­ni­sert, leg­ger hun til.

Vi har in­gen mu­lig­het til å for­hind­re at de får lov til å ytre seg.

Jon-ivar Ny­gård, ord­fø­rer kenneth.stensrud@dags­avi­sen.no

I FRED­RIK­STAD: Stopp isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN) holdt ap­pel­ler i Fred­rik­stad også i fjor. Mel­lom klok­ken 14.00 og 16.00 i mor­gen er de til­ba­ke. FOTO: SIAN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.